Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Forestal >> Ordenación >> Instrumentos de ordenación ou de xestión forestal >> Plazos para a ordenación de montes
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Plazos para a ordenación de montes

Normativa.

A lexislación aplicable é a seguinte:

  • Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (incluindo as modificacións realizadas pola Lei 21/2015, de 20 de xullo). BOE de 22 de noviembre de 2003. Artígos 33 e 63, as disposicións transitorias segunda e terceira e la disposición final sexta.
  • LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. DOGA de 23 de xullo de 2012. Artígo 77 e disposiciones transitorias sexta y octava.
  • DECRETO 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia. DOGA de 8 de maio de 2014. Disposición transitoria segunda e final segunda.
  • LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

En primeiro lugar, cabe sinalar que o artigo 77 da Lei 7/2012 obliga a todos os montes a dotarse dun instrumento de ordenación ou similar.

Plazo para dotarse de un instrumento de ordenación o de gestión forestal obligatorio e vixente.

Segundo o establecido na disposición transitoria sexta da LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Disposición de instrumento de ordenación ou xestión forestal obrigatorio

1. Os montes ou terreos forestais deberán dispoñer dun instrumento de ordenación ou xestión forestal obrigatorio e vixente, como máximo, nos prazos que a seguir se indican:
a) O 31 de decembro de 2020, os montes cuxo couto redondo de maior tamaño sexa inferior ou igual a 15 hectáreas.
b) O 31 de decembro de 2028, o resto de montes.

Pasados os prazos establecidos, quedan prohibidos os aproveitamentos comerciais de madeira naqueles montes que non dispoñan dun instrumento de ordenación ou xestión forestal en vigor. Exceptúanse desta prohibición os aproveitamentos de obrigada execución, os de madeira queimada e as cortas sanitarias. Quedan asimesmo prohibidos os aproveitamentos de pastos naqueles montes que non dispoñan dun instrumento de ordenación ou xestión forestal en vigor ou se regule este aproveitamento mediante un plan de aproveitamento silvopastoril, que se deberá comunicar á Administración forestal.


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS