Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Forestal >> Ordenación >> Instrumentos de ordenación ou de xestión forestal >> Plazos para a ordenación de montes
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Plazos para a ordenación de montes

Normativa.

A lexislación aplicable é a seguinte:

 • Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (incluindo as modificacións realizadas pola Lei 21/2015, de 20 de xullo). BOE de 22 de noviembre de 2003. Artígos 33 e 63, as disposicións transitorias segunda e terceira e la disposición final sexta.
 • LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. DOGA de 23 de xullo de 2012. Artígo 77 e disposiciones transitorias sexta y octava.
 • DECRETO 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia. DOGA de 8 de maio de 2014. Disposición transitoria segunda e final segunda.

En primeiro lugar, cabe sinalar que o artigo 77 da Lei 7/2012 obliga a todos os montes a dotarse dun instrumento de ordenación ou similar.

Plazo para dotarse de un instrumento de ordenación o de gestión forestal obligatorio e vixente.

Segundo a disposición transitoria sexta da Lei 7/2012, os montes ou terrenos forestaisdisporándun instrumento de ordenación ouxestión forestal obligatorio evixente, como máximo, no plazo de seis anosdende a publicación das instruccións de ordenación de Galicia. É dicir o prazo remata o 8 de maio de 2020.

Pasado este plazo sin aprobación, non se autorizarán aproveitamentos forestais en estos montes.

Plazo a partir do que os montes non ordenados non poderán percibir as axudas, subvencións ou beneficios fiscais regulados pola normativa vixente en materia forestal.

Este plazo depende do tipo de axuda, subvención ou beneficio fiscal, podemos distinguir tres casos.

 • Caso 1. Incentivos aos que se refireo artigo 63 da Lei 43/2003. A Disposición transitoria terceira da Lei 43/2003 establece un plazo de 15 anos (que vence o 22 de febrero de 2019) superado este, denegaranse os incentivos aos que se refiere no artigo 63, salvo que se de algún de estos dous supostos
  • 1. Que estén incluidos nun PORF que habilite a acceder a estos incentivos.
  • 2. Que durante este plazo se produzca un cambio de propiedad; o plazo para onovo propietario empezará a contar dendeo momento da transmisión.
 • Caso 2. Outras axudas, subvencións ou beneficios fiscais. O prazo remata o 8 de maio de 2020.
 • Caso 3. Axudas que esixan ter o monte ordenado antes de calquera de estas dúa datas.
  • Para estas líneas de financiación, si o monte cumple os requisitos para comunicar a súa adhesión aos referentes de boas prácticas e modelos selvícolas ou de xestión forestal, pode entenderse que non existe unha limitación temporal.
  • De non reunir algún dos requisitos, é necesario tramitar un instrumento de ordenación ou xestión forestal que está sujeto a aprobación pola Administración forestal. Non obstante, a disposición transitoria segunda do Decreto 52/2014, permite que calquera persona propietaria ou titular dun monte, independientemente da súa titularidade, condición ou superficie en coto redondo e sólo aos efectos previstos en materia de obtención de beneficios, tales como axudas relativas ao desenvolvemento rural, comunique asua adhesión aos referentes de boas prácticas e modelos selvícola sou de xestión forestal. Esta excepción caducará o 8 de agosto de 2018.

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS