Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Forestal >> Ordenación >> Plan Forestal de Galicia
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Plan Forestal de Galicia

O Plan Forestal de Galicia (PFG) do ano 1992 foi un documento básico que estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter una coherencia nas intervención no monte e nos sectores derivados. En especial, o plan sinalaba as liñas de acción da Administración da Comunidade Autónoma neste ámbito e as de participación dos axentes sociais involucrados.

Os obxectivos que establecía este plan poderíanse resumir do seguinte xeito:

 1. Dotación dunha rede de espazos sensíbeis que satisfixera as demandas de conservación e recuperación do patrimonio natural e dos bosques autóctonos mediante o incremento do patrimonio forestal público.
 2. Conseguir unha cultura forestal na sociedade galega acorde coa importancia estratéxica do monte e do sector forestal, baseada a un tempo en fundamentos científicos e profesionais.
 3. Fomentar unha silvicultura profesionalizada como base indispensable para o aproveitamento integral dos recursos forestais e asegurar a súa renovación.
 4. Ter en conta a necesaria transformación e mellora das estruturas produtivas, co fin de que a dispersión e pequena dimensión actual das parcelas e das explotación, así como o alto número de propietarios e carencia de infraestruturas básica non impida unha produción estable e competitiva dos montes.
 5. O incremento da produción e calidade das madeiras pola dobre vía: ampliando as superficies arboradas, principalmente en terras ocupadas polo mato pero tendo en conta as necesidades de expansión das producións agrogandeiras, e doutra banda mellorando as calidades das masas arboradas a través da ordenación forestal e tratamentos silvícolas.
 6. Os montes de xestión pública nos que predomine a función económica o obxectivo principal será a produción de madeira de calidade
 7. Promover un tecido de empresas e industrias forestais que elaboren todos os produtos do monte, compitan nos mercados internacionais e acheguen o maior valor engadido aos nosos recursos.
 8. Integrar aos diferentes axentes do sector forestal mediante o apoio ás súas organizacións profesionais.
 9. Establecemento dunha Administración forestal con servizos comarcalizados de xestión e con competencias acordes coa nova dimensión do sector.
 10. Desenvolver un sistema de formación e de ensinanzas forestais que satisfaga as demandas de especialistas dos diferentes ámbitos forestais, establecendo os niveis medio e superior de ensino das diversas especialidades.
 11. Fortalecer e complementar o sistema de investigación forestal de Galicia como elemento clave do desenvolvemento do sector, desenrolando programas de investigación e transferenza tecnolóxica.

Máis información no documento de síntese (35 Mb)

Tras máis de 20 anos, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia  desenvolveu nos seus artigos 72 e 73 as pautas para a elaboración ou revisión dun novo Plan Forestal de Galicia.

O Consello Forestal de Galicia acordou no ano 2014 crear un grupo de traballo. Este grupo nacía para dar resposta á demanda da sociedade galega á fin de que se acordase o modelo de monte que se desexa para Galicia no futuro e dito modelo servise de guía na elaboración da revisión do Plan Forestal de Galicia.

A metodoloxía empregada tivo como principal obxecto establecer as ditas directrices de revisión a través dun proceso participativo, cun enfoque integrado de monte e de forma consensuada por todos os axentes relacionados co monte. Debían ser eles os que finalmente presentasen ao Consello Forestal de Galicia as directrices elaboradas, debendo ditas directrices servir de guía á Xunta de Galicia na redacción da revisión do Plan Forestal para Galicia.

En decembro de 2015 o grupo de traballo finalizaba o seu traballo e:

 • Aprobaba o texto das Directricespor consenso coaabstención do representante de Amigos da terrae concluíndose que estedocumento debe considerarse como o resultado dolabor do grupo de traballo noseu conxunto.
 • Acordaba unha serie de recomendacións á Xunta de Galicia para a redacción da revisión do Plan.
 • Finalmente, na súa última xuntanza, aceptábase a proposta de que a documentación elaborada no grupo de traballo (composición do grupo de traballo, normas de funcionamento do grupo, documento de directrices, recomendacións á Xunta de Galicia para ter en conta na redacción do Plan, as actas de traballo, informes-resumo da contestación dos bloques das enquisas dadas polos compoñentes do grupo de traballo..) se fixeran públicas en formato aberto e totalmente dispoñibles por calquera cidadán,á fin de dotar o traballo e resultados do grupo da máxima transparenza e difusión.

En cumprimento de dito acordo, se presenta a seguinte documentación:

 1. Composición do grupo de traballo para a elaboración das Directrices que servirán para revisión do Plan Forestal de Galicia (278 Kb)
 2. Normas aprobadas de organización e funcionamento do grupo de traballo (443 Kb)
 3. Informe gráfico dos resultados da enquisa respostada polo grupo de traballo (9.3 Mb)
 4. Actas aprobadas de todas as xuntanzas do grupo de traballo (700Kb)
 5. Proposta final de Directrices para a revisión do Plan Forestal de Galicia (14 Mb)
 6. Recomendacións á Xunta de Galicia para a revisión do Plan Forestal De Galicia (190Kb)

 

1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia

Versión en galego

Versión en castellano


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS