Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Agricultura >> Viveiros e sementes >> Declaración anual de Cultivos
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Viveiros e sementes. Declaración anual de cultivos

Antecedentes
A Orde do 17 de maio de 1993 do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no seu artigo 2 apartado 5, establece que os agricultores ou empresas inscritas no Rexistro Oficial de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, deberán renovar anualmente a declaración de cultivos dos vexetais ou produtos vexetais que estean a producir e/ou comercializar.

Por outra banda, en cumprimento da normativa reguladora do Rexistro Lei 30/2006, de 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitoxenéticos e do R.D. 1891/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento para a autorización e rexistro dos produtores de sementes e plantas de viveiro e a súa inclusión no rexistro nacional de produtores, deberanse cumprimentar declaracións periódicas de produción e unidades vendidas por tipos comerciais.

En consecuencia, a declaración anual de cultivos e comercialización deberase cumprimentar preceptivamente, segundo as súas perspectivas de produción e/ou comercialización e deberá estar asinada polo responsable fitosanitario da empresa; será oportunamente rexistrada antes do 1 de abril do ano en curso.

Aclaracións á declaración
Na folla primeira reflectiranse os datos xerais da empresa, así como os modelos de pasaporte utilizados e a situación das parcelas catastrais. Lémbrase que debe vir asinada polo responsable fitosanitario.

A folla dous da declaración de cultivos consta dunha dobre solicitude: por unha banda solicítase a ampliación de grupos de produción ou comercialización e pola outra a "autorización para expedir pasaportes fitosanitarios".

Pódese dar o caso no que nin se amplíen grupos nin se emitan pasaportes, polo que non será preciso que veña asinada.

Para o caso da emisión de pasaportes, recoméndase que se consulten os arquivos de "plantas e o seu pasaporte" e a información sobre pasaportes, xa que hai distintos condicionantes que regulan a emisión ou non do pasaporte fitosanitario.

Advírtese que se ao longo do ano e unha vez enviada a declaración de cultivos se amplían grupos de produción, deberase advertir aos servizos técnicos agrarios mediante a "solicitude de ampliación de grupos". E como consecuencia, se dentro deses grupos novos hai especies que necesiten emitir pasaportes, enviarase aos servizos agrarios a "solicitude de autorización para expedir pasaportes fitosanitarios".

A folla tres é unha folla explicativa do que é o documento da declaración en si mesmo.

No que se refire ao documento hai que destacar o seguinte:

  • Na columna que di "Vexetais, produtos vexetais e outros obxectos", indicarase o xénero, especie e variedade dos vexetais dos que se declara a produción e/ou comercialización, ou no seu caso o produto vexetal ou outro obxecto que se declara, ben marcando directamente sobre as especies sinaladas ou escribindo o nome daquelas que produce e/ou comercializa. A relación de especies inclúe todas as especies suxeitas a data de hoxe a pasaporte fitosanitario, agás nos casos en que a normativa fala de xéneros ou familias completos, para as que se relacionan as máis habituais. Tamén se incluíron na relación as especies ou xéneros non suxeitos a pasaporte fitosanitario de cultivo máis estendido en Galicia.
  • A cela "Pasaporte" está ligada en parte ao que se marque na cela "destinatarios". Exemplo: se se marca para a especie Abies Alba na cela de "destinatarios" a columna P.C. (profesionais do cultivo), automaticamente marcarase como mínimo, na cela de "pasaporte" a columna de PF (pasaporte normal); as outras dúas columnas (ZP, RP) dependerán do destino da planta e da produción da especie -se é propia ou allea-. Outro caso a sinalar é que hai un grupo de especies que sempre deben levar consigo o pasaporte fitosanitario independentemente do destino final, polo que  na declaración, aínda que se marque cun X na columna NP (non profesionais), a columna PF deberase marcar tamén cun X. Insístese de novo na conveniencia de consultar os arquivos sinalados.

Declaración de Cultivos vía web

Este ano ademáis da maneira  anteriormente exposta, vostede poderá facer a súa declaración a través da Oficina Agraria Virtual no portal da Consellería de Medio Rural, servizos de agricultura, cos datos de acceso que se lles proporcionarán na comunicación que se lles envía todos os anos. No arquivo que ven a continuación poderá descargar a guía para manexarse na aplicación informática.

Buscador:

Instalóuse  unha  opción  a hora de localizar as especies na declaración de
cultivos no epígrafe de “criterios”, en que poñendo o nome científico ou as
iniciais de él, e engandido % cun espacio no medio, a especie aparecerá dun
xeito máis rápido. Exemplos: Castanea % ou Ca %.

Para calquera consulta sobre esto ou outro tema ten o botón de axuda (unha
interrogación), na parte de arriba da páxina

Guía de uso (1.278 Kb)

 

 

Taxa: Inspección oficial para autorización de emisión de pasaportes fitosanitarios

Unha vez que o técnico provincial lle faga a inspección oficial para  a autorización de expedición de pasaportes fitosanitarios, vostede deberá proceder ao pago da taxa pertinente nun prazo máximo de 10 días hábiles posteriores á data de inspección. Advertímoslle que de non facelo procederase a suspender a emisión de pasaportes fitosanitarios e a inmovilización da planta suxeita a dito pasaporte segundo o procedemento establecido no artigo 6 do RD 58/2005.  Os códigos para o aboamento da taxa son:

  • Consellería do Medio Rural …………: 09
  • Delegación de………………………..: A Coruña 10, Lugo 20, Ourense 30, Pontevedra 40 (según corresponda).
  • Servizo de Explotacións Agrarias…..: 15
  • Taxa (denominación):  ROPCIV Inspección oficial para autorización de emisión de pasaportes fitosanitarios…………………………: 310409


O total a ingresar son 30 euros.

Modelo para a autoliquidación de taxas
(Se o link estivera roto vaia vostede a www.xunta.es, Facenda, Axencia tributaria, tributos da comunidade autónoma, taxas e prezos, confección online de impresos.)

Buzón de Servizo

Se vostede prefire enviar a declaración de cultivos vía buzón de correo pode facelo ao seguinte enderezo: sspv.cmrmping@xuntapong.es

Pasaporte Fitosanitario

Todas aquelas empresas que aínda non fixeran a actualización do modelo de Pasaporte Fitosanitario ou que non o enviasen, unha vez que fóron dados de alta no Rexistro de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, deberán enviar dous modelos orixinais as súas Xefaturas Territoriais correspondentes, de non facelo serán requeridos no momento da inspeción fitosanitaria e de non estar en regla, poderán ser sancionados conforme a Lei de Sanidade Vexetal.A información sobre os modelos de pasaporte así como e cando deben utilizarse atoparaa no epígrafe Boletín Informativo sobre  Pasaportes (abaixo relacionado).

Teléfonos de consulta:

A Coruña: 981.182259

Pontevedra: 886.206550

Lugo:  982.294979

Ourense: 988.386557

Santiago: 981.546276

 

Información rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro (8 Kb)

Solicitude de inscrición no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Solicitude de ampliación da inscrición no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

(60 Kb)(27 Kb)Solicitude de ampliación

 

Solicitude de ampliación da inscrición no Rexistro de produtores de sementes de plantas de viveiro

140 Kb

Solicitude de autorización para a expedición de pasaportes fitosanitarios

Solicitude de autización (20 Kb)Códigos plantas (33 Kb)

Solicitude de modelo de pasaporte fitosanitario no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Declaración anual de cultivos e comercialización para entidades con especies de pasaporte fitosanitario

 

Boletín informativo sobre Pasaportes

Boletín informativo (49 Kb)

Declaración anual de cultivos para produtores con especies suxeitas a regulamento técnico específico (a presentar antes do 31 maio, agás fungos que é trimestral)

 

Vieiros e sementes

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS