Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Desenvolvemento rural >> PDR 2007-2013 >> Axentes do programa >> Unidades xestoras
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Unidades Xestoras

UNIDADE XESTORA MEDIDAS QUE XESTIONAN
Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias Instalación agricultores mozos
Cese anticipado
Utilización servizos aconsellamento
Indemnizacións compensatorias montaña
Indemnizacións compensatorias zonas desfavorecidas
Medidas agroambientais/var. autóctonas vexetais en risco erosión xenética
Medidas agroambientais/control e produción integrada
Medidas agroambientais/agricultura e gandaría ecolóxicas
Medidas agroambientais/loita contra a erosión en medios fráxiles
Medidas agroambientais/razas autóctonas puras en perigo de extinción
Medidas agroambientais/uso racional de recursos forraxeiros
Medidas agroambientais/apicultura para a mellora da biodiversidade
Medidas agroambientais/mellora medio físico prados e pastos en natura 2000
Modernización explotacións
Benestar animal explotacións
Investimentos agrarios non produtivos
Conservación e mellora do patrimonio rural/sistemas pastorís en mvmc
   
Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica Información e formación profesional/actuacións xerais
Cooperación desenvolvemento novos produtos, procesos e tecnoloxías
   
Subdirección Xeral de Produción Agraria Sustentable e Fomento Asociativo Implantación aconsellamento nas explotacións agrarias
Modernización explotacións
Implantación servizos substitución
Implantación servizos xestión
Aumento valor engadido produtos agrícolas e forestais
Conservación de recursos xenéticos na agricultura/cultivos
   
Subdirección Xeral de Recursos Forestais Aumento valor económico dos bosques/silvicultura e mellora de densidades
Conservación e mellora do patrimonio rural/patrimonio natural
Microempresas forestais
Forestación terras agrarias
Sistemas agroforestais en terras agrarias
Forestación terras non agrarias
   
Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria Aumento valor engadido produtos agrícolas e forestais
Participación dos agricultores en programas de calidade dos alimentos
Agrupacións: promocion e información en programas de calidade dos alimentos
   
Subdirección Xeral de Infraestruturas Agrarias Infraestruturas agrarias e forestais/reforma estruturas agrarias
Infraestruturas agrarias e forestais/infraestruturas asociadas coas explotacións
Servizos básicos no rural/infraestruturas
   
Subdirección Xeral de Gandaría Adaptación ás normas comunitarias
Conservación de recursos xenéticos na agricultura/gandaría
   
Subdirección Xeral de Defensa Contra os Incendios Forestais Prevención contra incendios
Recuperación potencial forestal
   
Subdirección de Coordinación e Planificación para o Desenvolvemento Rural Diversificación actividades non agrarias
Microempresas
Fomento actividades turísticas
Servizos básicos no rural/proxectos
Servizos básicos no rural/centros
Servizos básicos no rural/infraestruturas
Conservación e mellora do patrimonio rural/sistemas pastorís en mvmc
Conservación e mellora do patrimonio rural/patrimonio natural
Conservación e mellora do patrimonio rural/patrimonio cultural
   
Subdirección de Relacións cos Grupos de Acción Local         Estratexias desenvolvemento local competitividade
Estratexias desenvolvemento local medio ambiente e contorno
Estratexias desenvolvemento local calidade vida e diversificación
Cooperación
Funcionamento GDR
   
Servizo de Planificación e Valorización do Monte         Información e formación profesional/sector forestal
Implantación aconsellamento no sector forestal
Aumento valor económico dos bosques/diversificación de producións
Investimentos forestais non produtivos/natura 2000
Investimentos forestais non produtivos/non natura 2000
   
Servizo de Coordinación e Seguimento do PDR Asistencia técnica

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS