Preguntas y respuestas - FAQs

Compartir

XENÉRICAS

PERSOAL

FORESTAL

GANDERÍA

AGRICULTURA

APICULTURA

XENÉRICAS

Cal é a data de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de declaración de alarma?

O RD 463/2020, de declaración do estado de alarma, entrou en vigor o pasado 15 de marzo. A súa duración foi prorrogada, estando a día de hoxe ampliada ata o día 24 de maio de 2020.

Teño que presentar unha solicitude de axudas na Consellería do Medio Rural cuxo prazo de presentación remata o día 31 de marzo. Como podo facelo estando en corentena?

A DA 3ª do RD 463/2020, de declaración do estado de alarma, prevé unha suspensión de termos e interrupción de prazos. A suspensión supón que no "corren" estes prazos, dende a entrada en vigor do estado de alarma, reiniciándose o seu cómputo cando finalice a prórroga de vixencia do estado de alarma.

No caso de presentación telemática dunha solicitude de subvención, podo presentala igual aínda que os prazos estean suspendidos?

Si, a presentación telemática está operativa aínda que os prazos non corren.

E no caso da solicitude da axuda PAC?

Debemos realizar diferenzas. En canto aos prazos marcados pola administración autonómica ou estatal, estes están suspendidos ou interrompidos pola disposición adicional terceira.

No relativo aos prazos europeos, a Unión Europea ampliou o prazo de solicitudes ata o 15 de xuño.

Teño animais na casa e preocúpame que poidan contaxiarse.

Coa información sanitaria que temos a data de hoxe, e tendo en conta que este virus non ten precedentes de estudo, os animais non deberan contaxiarse. Convén, iso si, estremar as medidas hixiénicas tamén con eles.

Vanse abrir os mercados agrarios e gandeiros?

Sí, xa está permitida a celebración destes mercados.

Está permitida a apertura dos mercados de proximidade?

Si, permítese a celebración dos mercados locais de produtos agroalimentarios.

A efectos de normativa a aplicar en Galicia, prevalece o Plan territorial de emerxencias de Galicia sobre o RD polo que se declara o estado de alarma?

Non, o Real Decreto da declaración do estado de alarma prevalece sobre a norma autonómica que queda ratificada en todo o que non contradiga o decreto estatal. Ante calquera dúbida sobre unha actividade específica, débese consultar a normativa estatal e autonómica e no caso de manterse a dúbida, consultar.

Hai algún protocolo específico de protección para o ámbito agrícola e gandeiro? E para o ámbito agroindustrial?

O protocolo está dispoñible no seguinte enlace:

Hai algunha limitación para a prestación de servizos de veterinaria, servizos agronómicos, servizos de maquinaria en común, recollida de forraxe e sementeiras, …?

Non. Segundo o disposto no anexo do RDL 10/2020 de 29 de marzo no punto número 10, queda permitida a actividade dos centros servizos e establecementos de atención sanitaria a animais. 

É necesario identificar os vehículos e as persoas que traballan en cada establecemento?

O RD 463/2020 no seu artigo 7, non o regula expresamente, polo que non é necesario.

Pode compartir vehículo para desprazarse dende ou ao seu lugar de traballo?

Dende o luns 11 de maio está permitido que nos vehículos privados, de ata nove prazas, podan viaxar tantas persoas como prazas dispoña o vehículo, sempre que todos os ocupantes residan no mesmo domicilio, e neste caso non sería necesario o uso de máscara.


No caso de que os ocupantes non convivan, poderán desprazarse dúas persoas por fila de asentos, sempre que utilicen a máscara e que respecten a distancia máxima posible.

Teño unha segunda vivenda onde hai animais, podo desprazarme para darlles de comer?

Tal e como dispón o RD 463/2020, de declaración do estado de alarma, están permitidos todos aqueles desprazamentos que representen unha causa de forza maior, unha situación de necesidade ou de análoga natureza, por iso e outras razóns obvias é posible desprazarse para prover de alimento e salvagardar o benestar dos animais que se atopen en vivendas secundarias. Así mesmo, estes desprazamentos deberán realizarse atendendo ás recomendacións e obrigas ditadas polas autoridades sanitarias. 

PERSOAL

O persoal de incendios, que se suma á emerxencia vai ter capacidade sancionadora?

En primeiro lugar debemos aclarar que a primeira actividade é a loita contra os lumes. Sempre con esa premisa e coa máxima garantía da seguridade dos traballadores, poderán cumprir servizos de asistencia contra esta emerxencia sanitaria, entre outros colaboración en desinfeccións en zonas rurais, posible aprovisionamento de víveres ou material sanitario en lugares afastados no rural e disuasión de comportamentos contrarios ás normas que marca esta emerxencia sanitaria e sempre no rural galego.

Toda a actuación que se faga do servizo se fará cos protocolos e cas medidas de seguridade e materiais pertinentes.

En todo caso, estes profesionais non teñen competencia sancionadora fóra do seu ámbito, sen prexuízo de que se detectan algún comportamento contrario ao estado de alarma, darán traslado á autoridade competente.

FORESTAL

Quixera facer unha queima controlada, este servizo vese afectado?

Dende o luns 11 de maio xa se pode solicitar autorización para a realización de queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.

Dita autorización poder ser tramitada no seguinte enlace: https://queimasweb.xunta.gal/queimasweb/

Poden continuar mantendo a actividade os serradoiros, rematantes e viveiros forestais?

Segundo fontes da Delegación do Goberno esta actividade está permitida.

Podo facer traballos silvícolas mentres dura o estado de alarma?

Actualmente, e mentres transcorra o estado de alarma, só está permitida a realización de traballos silvícolas sempre e cando o desprazamento se realice na provincia da súa residencia habitual.

E respecto ás franxas secundarias, debo realizar a limpeza das mesmas tal e como obriga a lei?

Tal e como dita a Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril, debido o carácter esencial do servizo, continúa a obriga de execución da xestión da biomasa en franxas secundarias, isto é, situadas nos 50 metros máis próximas ás vivendas.

O prazo para a execución da limpeza destas franxas por parte dos particulares esténdese, por mor do estado de alarma, ata o 16 de xullo inclusive.

Así mesmo, as persoas que se despracen para desempeñar a devandita tarefa deben levar consigo unha declaración responsable que comprenda a finca ou fincas nas que se van levar a cabo as actuacións, incluíndo a identificación da parcela e a súa referencia catastral. Tamén deberán portar as ferramentas necesarias ou, de non levalas consigo, incluír na declaración responsable que se atopan depositadas na parcela ou no lugar determinado.

Podo desprazarme á miña finca para vender a madeira a unha empresa?

Os propietarios forestais poderán desprazarse ás súas fincas para ensinarlle a madeira a serradoiros e fragueiros co obxectivo de levar a cabo a venda da mesma. O Centro de Coordinación Operativa da Xunta aprobou un documento que servirá para xustificar os desprazamentos daquelas persoas que queiran vender madeira, e que está dispoñible no seguinte enlace:

A empresa interesada na compra da madeira deberá facilitarlle ao propietario da finca o documento cuberto e asinado, que servirá exclusivamente para xustificar o desprazamento ó monte co obxectivo de ensinar a madeira para vender.

GANDERÍA

Vaise desenvolver un protocolo de actuación para as granxas?

Xa están publicadas as recomendacións e medidas preventivas dirixidas ao sector no seguinte enlace:

A limitación da liberdade de circulación das persoas establecida polo Goberno do Estado a través do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, non afecta aos desprazamentos das ditas persoas ao lugar de traballo para efectuar a súa actividade profesional, si ben débese facer atendendo ás limitacións do número de persoas por vehículo.

As actividades desenvoltas polos servizos técnicos veterinarios, polos subministradores de alimentos ou material para camas de gando, ou polo persoal que realiza a recollida de leite para as industrias lácteas corresponden á súa actividade profesional, e polo tanto non existen restricións para que se realicen.

Que lle pasa a unha explotación que está inmobilizada por saneamento gandeiro? Os veterinarios van seguir traballando?

Si, neste caso os servizos oficiais veterinarios van seguir traballando de forma presencial nestes casos:

  • Aquelas que deriven da existencia de animais reaccionantes nas Campañas de Saneamento Gandeiro na semana ou semanas anteriores a esta comunicación, e que estean pendentes de realizar: inmobilización de explotacións, marcaxe de animais,expedición de conduces...
  • Probas sanitarias de parte en relación aos programas de erradicación de enfermidades, cando tras contactar coas persoas titulares das explotacións, non se podan demorar.
  • Revisións sanitarias no marco dos programas de erradicación necesarias para determinar o status dos animais ou para desinmobilizar as explotacións que se considere que non se poden demorar, e cuxo atraso produciría un importante prexuízo para as persoas gandeiras.
  • Toma de mostras en matadoiro de animais reaccionantes positivos ou dubidosos ás probas diagnósticas da campaña de saneamento.
  • Inspeccións clínicas en animais porcinos trasladados dende países considerados de risco (todos os da Unión Europea agás Portugal e máis países terceiros), no marco do plan de vixilancia da Peste Porcina Africana.
  • Actuacións oficiais tras detectarse positivos a inhibidores en leite nas analíticas de autocontrois no LIGAL.
  • Aquelas outras actuacións que podan xurdir e que constitúan unha alerta en materia de sanidade animal, benestar animal ou seguridade alimentaria.

Suspéndense as campañas de saneamento gandeiro?

Dende o 13 de abril reinícianse as probas de saneamento gandeiro de xeito escalonado e coas medidas de bioseguridade persoal adecuadas.

Así mesmo, mantéñense en suspenso as probas de brucelose en ovino-cabrún e a mostraxe de reses de seguimento (RS), agás que se trate de especial interese epidemiolóxico. Ao respecto das probas de brucelose bovina realizaranse segundo a previsión anual.

As seccións de crédito das cooperativas poden considerarse entidades de crédito a efectos do RD Declaración do Estado de Alarma, e poden ou deben abrir?

Non consta orde expresa de peche, polo tanto deben cumprir cos requisitos de prevención esixidos pola Consellería de Sanidade.

Que fan as explotacións que xa non teñan crotais e vaian vender animais?

Neste caso deben pedir cita telefónica e falar co veterinario sobre os crotais que se precisan. O veterinario, antes da hora da cita, informatiza e prepara todo para que cando chegue o gandeiro só teña que darllos nunha bolsa.

Os operadores comerciais que traen gando de fóra de Galicia, que non poden dar de alta os animais na Oficina Agraria Virtual como deben proceder?

O operador debe solicitar cita e enviar a documentación escaneada, se é posible (senón a leva á oficina e a deixa alí). O veterinario revisa a documentación, dá de alta os animais na base de datos, imprime os DIBs, e despois só ten que devolver ao operador cando volva a documentación e os DIBs.

Os becerros pintos pódense levar directamente ao cebadeiro aínda que non haxa lonxa?

Os operadores poden ir ás granxas a buscar os becerros e levalos directamente ao punto de destino

Non teño copias cotexadas da folla de saneamento, podo mover animais bovinos, ovinos e cabrúns para vida ou con destino a matadoiro cunha copia sen cotexar?

Si, durante o período da alarma sanitaria polo coronavirus permitiranse os movementos de animais bovinos, ovinos e cabrúns, tanto para vida como para matadoiro, coa copia da folla de saneamento sen cotexar.

AGRICULTURA

Se quero dar de alta unha parcela no Craega que teño que facer?

De momento non existe indicación ningunha de que o "control físico", que se indica no Regulamento (CE) Nº 889/2008 se poida substituír por outro medio de control. Tamén indicar que o Período de Conversión das parcelas comeza a contar dende o momento en que o operador envía a solicitude de inscrición ou ampliación co listado de parcelas que quere inscribir. Dende esa data o operador adquire o compromiso de que todas as actuacións que se van realizar nas parcelas para as que solicita a inscrición/ampliación van ser acordes co actual regulamento de produción ecolóxica levando rexistro de ditas actuacións.

Podo desempeñar con normalidade as actividades agrícolas para o coidado e mantemento dos meus cultivos e/ou viñas?

No tocante aos profesionais agrícolas ou vitícolas e os seus traballadores, poderán efectuar os desprazamentos requiridos para a realización das tarefas necesarias de atención e mantemento dos cultivos e das viñas. 

A consideración de agricultor ou viticultor profesional realizarase por medio da inscrición no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). A través desta última, mediante o carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios ou por medio da tarxeta de rexistrado dispensada polo consello regulador da denominación de orixe correspondente. 

E se non son un profesional e os meus cultivos e viñas son considerados para autoconsumo?

Neste caso, os agricultores ou viticultores particulares poderán desprazarse a fincas dentro da mesma provincia na que teñan a súa residencia habitual.

APICULTURA

Podo desprazarme ás colmeas para o mantemento da actividade apícola?

Tal e como dispón o RD 463/2020, de declaración do estado de alarma, só están permitidos os desprazamentos mínimos e imprescindibles, así como aquelas tarefas que representen unha causa de forza maior ou situación de necesidade e non supoñan un risco de contaxio, como é a atención e mantemento das colmeas.

Para a acreditación do carácter de apicultor/a, que xustifique a realización deses desprazamentos, é suficiente coa inscrición no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e que leven consigo o caderno de explotación apícola.