Documentación

Compartir

Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación destos procedementos. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o presente estado de alarma ou, se é o caso, as prórrogas deste.
Pódese presentar documentación a través da Sede Electrónica procedemento PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado ou a través dos rexistros da Xunta de Galicia previa cita.

Reanudación dos prazos:
Con data 1 de xuño de 2020 reanúdanse os prazos administrativos dos procesos de selección de persoal en curso.
En cada proceso está indicado a data de finalización de presentación de solicitudes.

Persoal

2022

Proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso oposición, para o ingreso na praza de persoal laboral fixo

Proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas prazas de persoal laboral fixo.

Proceso selectivo para a contratación baixo a modalidade contractual de actividades científico técnicas de cinco titulados/as superiores universitarios (técnicos/as I-Categoría 004), no marco do convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) e a Fundación Juana de Vega para o desenvolvemento do proxecto titulado Caracterización, recuperación, conservación e transferencia da biodiversidade xenética vexetal de interese agrario de Galicia:

Nota:

A realización da proba tipo test o día 01.12.2022 de 9.00 a 10.00 horas nos seguintes lugares: 

  • Para os postos 1 e 2: CIAM - Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, Dirección: AC-542, 15318 Abegondo, A Coruña. 
  • Para o posto 3: Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, Ponte San Clodio s/n 32428 Leiro Ourense.
  • Para os postos 4 e 5: CIF de Lourizán - Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Estrada Pontevedra-Marín, km 4, 36080 Pontevedra. 

Realizarase a continuación, o mesmo día, unha proba para acreditar o seu coñecemento da lingua galega conforme ao Anexo I da resolución da convocatoria a aqueles aspirantes que non posúan a titulación de galego requirida. 

Unha vez finalizada a proba de galego, terá lugar a entrevista persoal. 

2021

Listas de contratación temporal de persoal investigador:
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o proceso de elaboración das listas propias desta axencia para a contratación temporal de persoal investigador e se abre o prazo de presentación de solicitudes en 2021 (código de procedemento MR325A)

Contratación dun/ha técnico/a I especialista en avaliacións agronómicas, enolóxicas e sanitarias do viñedo.
Proxecto: INTERREG SUDOE (SOE3/P2/E0911)_Servizo de viticultura de precisión para Pemes baseado en rede de sensores IoT (VINIoT)

2020

Contratación dun/dunha técnico/a especialista baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixida a un especialista en avaliación da severidade dos lumes forestais dentro do proxecto Interreg-Sudoe (SOE2/P5/E0811): estratexia conxunta para a protección e restauración dos ecosistemas afectados por incendios forestais "Xestión integrada en zonas naturais de alto risco (EPyRIS)"

Contratación de dous/úas técnicos/as especialistas baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á produción de resinas naturais procedentes de coníferas e á avaliación do comportamento dos lumes forestais para o desenvolvemento dos obxectivos do plan de innovación e mellora forestal de Galicia 2010-2020

2018

Contratación dun/dunha titulado/a (técnico/a I) mediante un contrato por obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado “DAIRY FOR FUTURE (D4F)” (Ref. INTERREG ATLANTIC ÁREA EAPA_304/2016)

Contratación dun/ha titulado/a superior (técnico I) mediante un contrato de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado "CONECTASOUTO-PLUS" (REF. IN852A 2016/116)

Contratación dun/ha técnico/a especialista en caracterización molecular de variedades de castiñeiro mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica y técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia

2017

CONTRATACIÓN por obra ou servizo de duración determinada, de 3 postos de persoal titulado superior universitario, no marco do convenio de colaboración entre a Consellaría do Medio Rural, o Instituto Galego de Calidade Agroalimentaria e a Fundación Juana de Vega para a caracterización, recuperación e conservación da biodiversidade xenética vexetal de especies de interese agrario de Galicia.

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "Programa CILVIL UAVs INITIATIVE"

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia.

 

PROCESO SELECTIVO para la contratación de un/ha técnico I mediante la modalidad contractual por obra o servicio de duración determinada con cargo al proyecto de investigación denominado: Tecnologías para la detección rápida y control sectorial del impacto de las micotoxinas en la nutrición animal en Galicia (GALAC). Referencia IN852A 2016/103.

Corrección de erros:

No Diario Oficial de Galicia núm. 217, do 15 de novembro de 2017, publicouse o ANUNCIO do 2 de novembro de 2017 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación de un/ha técnico I mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada con cargo ao proxecto de investigación denominado: Tecnoloxías para a detección rápida e control sectorial do impacto das micotoxinas na nutrición animal en Galicia (GALAC). Referencia IN852A 2016/103.

Onde di: www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_gale-go_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/

Debe dicir: http://mediorural.xunta.gal/nc/areas/ investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/ 

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicios de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "Plans de xestión de riscos transnacionais para os espazos rurais forestais sensibles aos riscos bióticos e abióticos - PLURIFOR-SOE1/P4/F0112"
 


CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "WETWINE SOE1/P5/E0300" Proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do patrimonio do sector vitivinícola na zona SUDOE".
 

2016

CONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I, mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada, para o desenvolvemento do proxecto de investigación denominado: Cara a un sistema de autenticación da orixe do leite de vacún: estudo da relación entre o sistema de alimentación e a presenza de biomarcadores na graxa do leite potencialmente útiles como trazadores da súa procedencia en dietas típicas de Galicia e a Cornixa Cantábrica (referencia RTA2014-00086-C03-03)

Contratación

2022

Obxecto: Servizo de asistencia na coordinación, xestión e organización do evento final do proxecto no marco do Proxecto 0577_FORVALUE Interreg POCTEP2014-2020-FEDER programa operativo EP-INTERREG V A España Portugal (POCTEP).

Tipo de tramitación: ordinaria

Tipo de procedemento: contrato menor

Presupuesto base de licitación: 9.200,10 euros.

Adxudicataria: María de los Ángeles Vázquez Loyola

Prazo de execución: 1 día

2016

 

Proxectos de Equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: IN421G-2016-26

INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA PARA O INGACAL NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

Exp. SU. Ingacal 02/2016

Contratación, “documentalmente simplificada” e tramitación urxente polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada para a subministración, instalación e posta en funcionamento dunha caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

 

 

Proxectos de Equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: IN421G-2016-115

INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA PARA O INGACAL NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN

Exp. SU. Ingacal 03/2016

Contratación, “documentalmente simplificada” e tramitación urxente polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada para a subministración, instalación e posta en funcionamento dunha caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán (CIFL) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Exp. SU. Ingacal 01/2016

Procedemento negociado sen publicidade, con tramitación ordinaria, da subministración e instalación dunha estrutura modular prefabricada de vestiarios-oficinas para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) nas instalacións da Estación Experimental de Gandería de Montaña do Marco da Curra, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

Perfil do contratante

Órgano de contratación

Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)

Enderezo

Pazo de Quián S/N - Sergude
CP: 15881 Boqueixón
A Coruña

Lugar de presentación de ofertas

Rexistro do Ingacal
Pazo de Quián S/N - Sergude
CP: 15881 Boqueixón
A Coruña

Contacto

Teléfono: +00 34 881 997 276 / +00 34 881 997 275
Fax: +00 34 981 546 676
Correo electrónico: ingacal@xunta.es

Convocatorias de axuda

Suspensión prazo presentación de solicitudes ata o 26 de maio de 2020