Aviso legal

Compartir


Información xeral

As presentes disposicións regulan o uso do servizo do portal de internet (en diante, o “Portal') que a Xunta de Galicia pon a disposición dos usuarios de internet.

A Xunta de Galicia é a titular do dominio de segundo nivel “xunta.gal” e dos distintos elementos nel incluídos.

O contido facilitado a través deste Portal emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste Portal, nin que se atope totalmente actualizado.

A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas no Portal con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Xunta de Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns.

A Xunta de Galicia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.


Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A información dispoñible neste Portal, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.

O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño do Portal e códigos fonte, marcas, nomes comerciais, logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.


Privacidade

Coa súa navegación, vostede presta o consentimento para recibir as cookies que utiliza o Portal, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. Son de dous tipos:

Cookies propias: son enviadas aos seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do Portal por parte do usuario.

Cookies analíticas de terceiro: o Portal usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatística da navegación dos usuarios na web, co fin de mellorar os servizos que ofrece o Portal. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google.

Para garantir o anonimato, Google converte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme as condicións de prestación do servizo de Google Analytics.

Se vostede desexa denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou da información con Google Analytics, prema aquí.

Lembrámoslle que deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración, ou se elimina as cookies, posto que o indicador de denegación se garda nunha cookie.

Política de privacidade da aplicación móbil "XESBIO2"

Obxecto

O presente texto ten por obxecto establecer a Política de Privacidade da aplicación móbil "XESBIO2", (en diante “a aplicación") titularidade da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia con domicilio en Edificios Administrativos. San Caetano. 15781.Santiago de Compostela.

O feito de utilizar a aplicación supón a aceptación da presente Política de Privacidade.


Datos solicitados e almacenados. Uso dos datos

Non se van almacenar datos do usuario de ningún tipo e só se vai necesitar ter acceso ao posicionamento.

Acceso a programas ou software alleos á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Para o correcto uso da aplicación e a optimización dos seus recursos A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL poderá recomendarlle que acceda a sitios Web ou soportes de terceiros ou, incluso, que descargue e configure software de terceiros sobre os que A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL non ten ningún tipo de control.

A presente Política de Privacidade non resulta de aplicación aos citados sitios Web, soportes ou software. Por elo, nese sentido, calquera actividade que o Usuario leve a cabo en relación a sitios ou produtos alleos á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL deberá rexerse polos termos, condicións, avisos legais e política de privacidade das mesmas, das que A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL non se fai responsable.

O dito no parágrafo anterior é de aplicación ás negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuais cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través da aplicación.

Uso das direccións IP de Usuarios

O Usuario autoriza expresamente á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL a almacenar e facer uso das direccións IP dos Usuarios da aplicación a fin de analizar as tendencias, e realizar un seguimento da utilización da aplicación. Non se asocia direccións IP con información identificable persoalmente.

Modificación da Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade poderá ser modificada, alterada e/ou substituída, en calquera momento, como consecuencia de posibles cambios lexislativos, xurisprudenciais, dos criterios seguidos pola Axencia Española de Protección de Datos e/ou a autoridade competente en cada momento ou en función das prácticas, usos e costumes do sector, así como a causa de calquera cambio decidido unilateralmente pola CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, debido ou non ás razóns anteriores, que, en calquera caso, comprométese a facilitar ao Usuario, de xeito visible, información suficiente da modificación que puidera sufrir a Política de Privacidade. A data da última actualización é o 5 de novembro de 2020.

En calquera caso, o Usuario acepta que a Política de Privacidade vixente en cada momento, a cal asume e acepta como consecuencia do uso da aplicación, tras a modificación eventualmente operada, é a que se atopa publicada en cada momento na propia Web, en todo momento accesible para o Usuario. Se utiliza a aplicación despois da actualización da Política de Privacidade, considerarase que acepta os termos e condicións da Política de Privacidade actualizada.

Comentarios ou consultas

Se vostede ten algún comentario, solicitude, consulta, ou pregunta sobre esta Política de Privacidade o uso de calquera Información Persoal, póñase en contacto con nós a través do correo-e 012@xunta.gal


Protección de datos

As persoas usuarias deste portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo no que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e as delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: información sobre protección de datos persoais.


Uso de linguas

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos en galego e castelán.


Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.