Estatísticas 2019

Compartir
1. Distribución Superficie
Distribución de superficies segundo usos e aproveitamentos icona xls
Mapas municipais de usos icona doc

 

2. Producións agrícolas
Producións agrícolas icona xls
Rendementos de cultivos icona xls
Mapas cultivos Comarcais
Mapas cultivos comarcais respeto SAU icona doc

 

3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Bovino icona xls
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Ovino - Cabrún icona xls
3.1.3. Porcino
Porcino icona xls
3.1.4. Avícola
Avícola icona xls
Explotación do rexistro icona xls
3.1.5. Apícola
Apícola icona xls
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera icona xls
Sacrificio en matadoiros icona xls
3.3. Programas de control
Programas de control icona xls
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas icona xls icona doc
Produción de penso icona xls icona doc
Premesturas e aditivos icona xls icona doc

 

4. Subsector forestal
Lumes por distrito icona xlsicona doc

 

5. Produtos de calidade
Produtos de calidade icona xls

 

6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual e resumo por provincias icona xls
Prezos Agrícolas. Serie mensual e resumo por provincias icona xls
Prezos da terra. Resumo anual por provincias icona xls

 

7. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias icona xls

 

8. Galicia na UE
Galicia na UE