Seguros agrícolas e gandeiros

Compartir

Os seguros agrarios continúense como unha eficaz ferramenta de protección dos agricultores e gandeiros de todo o Estado contra as adversidades meteorolóxicas, e outros fenómenos alleos ao seu control, que poidan causar perdas nas súas explotacións.

A Consellería do Medio Rural subvenciona a través dos orzamentos da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, a contratación de seguros agrarios, axuda que, engadida á que proporciona o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante a Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), supón un nivel de financiamento que, nalgúns casos, acada o 80% do custo neto das pólizas.

Para axilizar o pagamento destas subvencións, as entidades aseguradoras, integradas na Agrupación Española de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), descontan no momento da contratación da póliza o importe da subvención que en cada caso corresponda e que logo liquidan coas administracións públicas.

Para máis información sobre o sistema español de seguros agrarios, pódese consultar a páxina de Enesa, do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

Convocatoria 2018 - Porcentaxes de subvención aplicables.
ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.

39º Plan de seguros agrarios 2018 (BOE núm. 311, do 23 de decembro de 2017).

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.(DOG n.º 245 do Xoves 28 de decembro de 2017)

Producións e riscos asegurables

Por volume de contratación, en Galicia destacan os seguros gandeiros, moi por diante dos agrícolas e acuícolas, e, dentro dos cales salientan os de retirada e destrución por riba dos de vida. 

Así mesmo, entre os seguros agrícolas cabe subliñar que, en Galicia, destacan sobre o resto os seguros de uva de vinificación e para viticultura.