Viveiros e sementes. Declaración anual de cultivos

Compartir

Antecedentes
O artigo 2 apartado 5 da Orde do 17 de maio de 1993 do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establece que os agricultores ou empresas inscritas no Rexistro Oficial de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, deberán renovar anualmente a declaración de cultivos dos vexetais ou produtos vexetais que estean a producir e/ou comercializar.

Por outra banda, en cumprimento da normativa reguladora do Rexistro Lei 30/2006, de 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitoxenéticos e do RD 1891/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento para a autorización e rexistro dos produtores de sementes e plantas de viveiro e a súa inclusión no rexistro nacional de produtores, deberanse cumprimentar declaracións periódicas de produción e unidades vendidas por tipos comerciais.

En consecuencia, a declaración anual de cultivos e comercialización deberá ser executada preceptivamente, segundo as súas perspectivas de produción e/ou comercialización e deberá estar asinada polo responsable fitosanitario da empresa; será oportunamente rexistrada antes do 1 de abril do ano en curso.

 

Aclaracións á declaración
Na folla primeira reflectiranse os datos xerais da empresa, así como os modelos de pasaporte utilizados e a situación das parcelas catastrais. Lémbrase que debe vir asinada polo responsable fitosanitario.

A folla dous da declaración de cultivos consta dunha dobre solicitude: por unha banda solicítase a ampliación de grupos de produción ou comercialización e pola outra a "autorización para expedir pasaportes fitosanitarios".

Pódese dar o caso no que nin se amplíen grupos nin se emitan pasaportes, polo que non será preciso que veña asinada.

Para o caso da emisión de pasaportes, recoméndase que se consulten os arquivos de "plantas e o seu pasaporte" e a información sobre pasaportes, xa que hai distintos condicionantes que regulan a emisión ou non do pasaporte fitosanitario.

No caso de que nin se amplíen grupos nin se emitan pasaportes, non será preciso que veña asinada. No suposto da emisión de pasaportes, recoméndase que se consulten os arquivos de “plantas e o seu pasaporte” e a información relativa a pasaportes, xa que hai distintos condicionantes que regulan a emisión ou, no seu defecto, non emisión do pasaporte fitosanitario.

Advírtese que se ao longo do ano e unha vez enviada a declaración de cultivos se amplían grupos de produción, deberase advertir aos servizos técnicos agrarios mediante a "solicitude de ampliación de grupos". E como consecuencia, se dentro deses grupos novos hai especies que necesiten emitir pasaportes, enviarase aos servizos agrarios a "solicitude de autorización para expedir pasaportes fitosanitarios".

A folla tres é unha folla explicativa do que é o documento da declaración en si mesmo.

No que se refire ao documento hai que destacar o seguinte:

 

 • Na columna que di "Vexetais, produtos vexetais e outros obxectos", indicarase o xénero, especie e variedade dos vexetais dos que se declara a produción e/ou comercialización, ou no seu caso o produto vexetal ou outro obxecto que se declara, ben marcando directamente sobre as especies sinaladas ou escribindo o nome daquelas que produce e/ou comercializa. A relación de especies inclúe todas as especies suxeitas a data de hoxe a pasaporte fitosanitario, agás nos casos en que a normativa fala de xéneros ou familias completos, para as que se relacionan as máis habituais. Tamén se incluíron na relación as especies ou xéneros non suxeitos a pasaporte fitosanitario de cultivo máis estendido en Galicia.
 • A cela "Pasaporte" está ligada en parte ao que se marque na cela "destinatarios". Exemplo: se se marca para a especie Abies Alba na cela de "destinatarios" a columna P.C. (profesionais do cultivo), automaticamente marcarase como mínimo, na cela de "pasaporte" a columna de PF (pasaporte normal); as outras dúas columnas (ZP, RP) dependerán do destino da planta e da produción da especie -se é propia ou allea-. Ademais, é preciso sinalar é que hai un grupo de especies que sempre deben levar consigo o pasaporte fitosanitario independentemente do destino final, polo que  na declaración, aínda que se marque cun X na columna NP (non profesionais), a columna PF deberase marcar tamén cun X. Insístese de novo na conveniencia de consultar os arquivos sinalados.
Declaración de Cultivos vía web
Ademais da maneira  anteriormente exposta, é posible facer a declaración por internet a través da Oficina Virtual de Sanidade Vexetal. Para acceder deberá identificarse con certificado dixital ou con usuario/contrasinal de Chave365.

Na parte pública (sen necesidade de identificación) tamén está dispoñible a consulta de especies vexetais.

Para calquera consulta sobre este ou outro tema está dispoñible un documento de axuda vinculado a unha interrogación na parte superior da páxina.

 

 Ir a Oficina Virtual de Sanidade Vexetal

Taxa: Inspección oficial para autorización de emisión de pasaportes fitosanitarios
Unha vez que o técnico provincial leve a cabo a inspección oficial para a autorización de expedición de pasaportes fitosanitarios, deberá procederse ao pago da taxa pertinente nun prazo máximo de 10 días hábiles posteriores á data de inspección. Advírtese que, de non facelo, procederase a suspender a emisión de pasaportes fitosanitarios e a inmobilización da planta suxeita a dito pasaporte segundo o procedemento establecido no artigo 6 RD 58/2005. Os códigos para o aboamento da taxa son:

 

 • Consellería do Medio Rural …………: 09
 • Xefatura Territorial………………………..: A Coruña 10, Lugo 20, Ourense 30, Pontevedra 40 (segundo corresponda).
 • Servizo de Explotacións Agrarias…..: 15
 • Taxa (denominación):  ROPCIV Inspección oficial para autorización de emisión de pasaportes fitosanitarios…………………………: 310409


O total a ingresar son 30 euros.

Modelo para a autoliquidación de taxas
(Se o link estivera roto vaia vostede a www.xunta.gal, Facenda, Axencia tributaria, tributos da comunidade autónoma, taxas e prezos, confección online de impresos.)

Buzón de Servizo
Se vostede prefire enviar a declaración de cultivos vía buzón de correo pode facelo ao seguinte enderezo: sspv.cmrm@xunta.es
Pasaporte Fitosanitario

Todas aquelas empresas que aínda non fixeran a actualización do modelo de pasaporte fitosanitario ou que non o enviasen, unha vez que foron dados de alta no Rexistro de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, deberán enviar dous modelos orixinais as súas Xefaturas Territoriais correspondentes, de non facelo serán requiridos no momento da inspección fitosanitaria e de non estar en regra, poderán ser sancionados conforme a Lei de Sanidade Vexetal.A información sobre os modelos de pasaporte así como e cando deben utilizarse atoparaa no epígrafe Boletín Informativo sobre  Pasaportes (abaixo relacionado).

Teléfonos de consulta:

A Coruña: 981.182259

Pontevedra: 886.206550

Lugo:  982.294979

Ourense: 988.386557

Santiago: 981.546276

 

Información rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro

Obrigas Operadores Profesionais

Criterios que deben cumprir os operadores profesionais autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios

A partir do día 14.12.2020 entra en vigor o Regulamento (UE) 2019/827 relativo aos criterios que deben cumprir os operadores profesionais. Segundo este regulamento, para poder ser autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios, os operadores profesionais deberán cumprir os criterios seguintes:

 • a) demostrar á autoridade competente o coñecemento necesario das normas aplicables aos exames efectuados en relación coas pragas  corentenarias da Unión, as pragas  corentenarias de zonas protexidas e as pragas reguladas non  corentenarias da Unión que poidan afectar os vexetais, produtos vexetais e outros obxectos de que se trate;
 • b) demostrar á autoridade competente o coñecemento necesario das mellores prácticas e das medidas e outras accións que se requiren para previr a presenza e a propagación das pragas  regulamentadas.
 • c) dispoñer dun plan eficaz que debe seguirse en caso de sospeita de aparición ou constatación da presenza das pragas;
 • d) demostrar á autoridade competente os coñecementos e a competencia necesarios para realizar os exames requiridos dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos en relación coas pragas indicadas;
 • e) demostrar á autoridade competente que posúen o equipo e as instalacións necesarios para realizar os exames requiridos dos vexetais, produtos vexetais ou outros obxectos, ou que poden acceder a eles,;
 • f) designar a unha persoa de contacto responsable da comunicación coa autoridade competente no relativo a estas disposicións e comunicar os seus datos de contacto á autoridade competente.

Para o cumprimento destes criterios os operadores teñen a súa disposición os seguintes documentos:

1. Directrices técnicas para os operadores autorizados

2. Información sobre o establecemento e contido do Plan Eficaz en caso de sospeita ou constatación de pragas regulamentadas

Pautas elaboración Plan Eficaz.pdf
Plan eficaz-exemplo.odt

Solicitudes

Solicitude de inscrición no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Solicitude de ampliación da inscrición no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Documento (.doc) (.odt)

Solicitude de ampliación da inscrición no Rexistro de produtores de sementes de plantas de viveiro

Documento

Solicitude de autorización para a expedición de pasaportes fitosanitarios

Solicitude de autorización   Códigos plantas

Solicitude de modelo de pasaporte fitosanitario no Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais

Declaracións

Declaración anual de cultivos e comercialización para entidades con especies de pasaporte fitosanitario

Declaración anual de cultivos para produtores con especies suxeitas a regulamento técnico específico (a presentar antes das datas normativas. Ver aqui )

Boletíns

Boletín informativo sobre Pasaportes

Boletín informativo