IXP Ternera Gallega

Compartir
Ternera Gallega

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Jesús González Vázquez

Recinto Feiral Amio
Apartado 2014
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

Tel.: 981 575 786
Fax: 981 574 895
E-mail: consello@vacundegalicia.com
Web: www.vacaybueydegalicia.com | https://www.terneragallega.com/

Normativa

  • Regulamento da Denominación Especifica Ternera Gallega aprobado por Orde da Consellería de Agricultura Gandería e Montes do 3 de novembro de 1994 (DOG 21.11.94), ratificado por Orde do MAPA do 18 de abril de 1995 (BOE 26.04.95)
  • Rexistrada como Indicación Xeográfica Protexida polo Regulamento (CE) 2400/96, da Comisión, do 17 de decembro de 1996 (DOCE 18.12.96).