Fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo

Compartir

Procedemento: MR323C

Fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

A Consellería do Medio Rural, na súa intención de favorecer a racionalización do uso dos factores de produción, convoca axudas para acometer proxectos de carácter agropecuario de explotación conxunta polos socios de entidades asociativas, que teñan como obxectivo un marcado carácter innovador ou de introdución de novas tecnoloxías, así como de incorporación de novos procesos ou de obtención de novos produtos que contribúan a diversificar a actividade principal das entidades ou a introducir actuacións de apoio complementarias á actividade dos socios, e que promovan o aumento da rendibilidade económica das explotacións agrogandeiras galegas e a mellora das condicións do traballo. 

Estas axudas están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Encaixe estructural no plan: 

Eixo: submedida 4.12 Instalacións e equipamentos en común.

Finalidade: 

  • Mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestructuración e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.
  • Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

Beneficiarios:

  • Cooperativas agrarias titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
  • Cooperativas agrarias con socios titulares de explotacións agrarias inscritos no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
  • Deberán xustificar a necesidade e a viabilidade dos investimentos mediante a presentación dun estudo de viabilidade.

Prazos: 

  • Solicitude: 1 mes
  • Xustificación: ata o 30 de setembro de 2024

Período durante o que deben destinar os bens ao fin concreto: 5 anos dende o pagamento da axuda.

Links de interese: