Pequenas explotacións

Compartir

Procedemento: MR405B

Axudas para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020


A Consellería do Medio Rural, na súa intención de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados e, en particular, a remuda xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte da persoa moza que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportalo integramente a persoa moza, publica a ORDE do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Estas axudas están cofinanciadas nun 7,50% pola Administración xeral do Estado, nun 17,50% pola Xunta de Galicia e nun 75% polo fondo Feader.

Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Encaixe estructural no plan: 

Eixo: Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.
         Submedida 6.3 Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

Finalidade: 

 • Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización.
 • Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.


Beneficiarios:

Persoas titulares dunha pequena explotación agraria inscrita, con polo menos unha antigüidade dun ano dende a data de publicación da orde, no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Terán a consideración de pequena explotación, aquelascuxa renda unitaria de traballo (RUT) se atope entre os seguintes parámetros:

 • Mínimo: a renda unitaria de traballo que se obteña será igual ou superior ao 15 % da renda de referencia ou unha superficie agraria maior ou igual a 2 has.
 • Máximo: a renda unitaria de traballo que se obteña será inferior ao 35 % da renda de referencia.

Prazos:

 • Solicitude: 1 mes.
 • Ampliación de prazo: ata o 27 de marzo de 2023.
 • Xustificación: esta submedida ten dous prazos de xustificación:
  • Dentro dos 9 meses seguintes á resolución da aprobación, para solicitar o primeiro pagamento, e
  • Unha vez finalizado o plan empresarial (18 meses dende a resolución de aprobación).

Lugar e forma de presentación das solicitudes: 

 • as solicitudes presentaranse obligatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
 • A solicitude de axuda será cuberta a través da aplicación informática MELLES, a que pode acceder mediante o seguinte enlace: https://melles.xunta.gal/melles/sede


Período durante o que deben destinar os bens ao fin concreto: 5 anos dende o pagamento final da axuda.

Para máis información, diríxase á Oficina Rural máis próxima á súa localidade.

 

Links de interese:

 

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento RuralFondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento RuralMinisterio de Agricultura pesca y alimentación