Plans de mellora

Compartir

Procedemento: MR405A

Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020


A Consellería do Medio Rural, na súa intención de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados e, en particular, a remuda xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte da persoa moza que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportalo integramente a persoa moza, publica a ORDE do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Estas axudas están cofinanciadas nun 7,50% pola Administración xeral do Estado, nun 17,50% pola Xunta de Galicia e nun 75% polo fondo Feader.

Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Encaixe estructural no plan: 

Eixo: Medida 4. Investimentos en activos físicos.
         Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

Finalidade: 

  • Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización.
  • Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.

Beneficiarios:

Persoas titulares dunha explotación agraria inscrita a nome do solicitante da axuda, polo menos cunha antigüidade dun ano no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, de acordo co Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, excepto para as persoas mozas que soliciten nesa mesma convocatoria a axuda para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, ou que se produza unha fusión entre diferentes explotacións.

Prazos:

  • Solicitude: 1 mes.
  • Ampliación de prazo: ata o 27 de marzo de 2023.
  • Xustificación: o prazo para executar e xustificar as axudas concedidas baixo esta medida remata o 31 de xullo de 2025.

Lugar e forma de presentación das solicitudes: 

  • as solicitudes presentaranse obligatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
  • A solicitude de axuda será cuberta a través da aplicación informática MELLES, a que pode acceder mediante o seguinte enlace: https://melles.xunta.gal/melles/sede

Período durante o que deben destinar os bens ao fin concreto: 5 anos dende o pagamento final da axuda.

Para máis información, diríxase á Oficina Rural máis próxima á súa localidade.

 

Links de interese: 

 

Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento RuralFondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento RuralMinisterio de Agricultura pesca y alimentación