Prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras

Compartir

Procedemento: MR616B

Prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. 

Fondo/programa operativo: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), cunha taxa de cofinanciamiento 7,5 % pola Administración Xeral do Estado, 17,5 % poola Xunta de Galicia e un 75 % polo fondo Feader.

Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Encaixe estrutural no plan: 

Eixe: Submedida 2.10 Apoio para contribuir á obtención de servizos de asesoramento.

Prioridade/prioridade de investimento: A medida enlaza esencialmente coa prioridade un de desenvolvemento rural, e en particular coas  áreas focais 1A (fomentar a innovación, cooperación e o desenvolmento da base de conoñecemento das zonas rurais).

Finalidade:

Persegue como obxectivo asesorar aos titulares das explotacións para conseguir a mellora dos resultados económicos, ambientais e mellorar a súa capacidade de adaptación ao cambio climático. 

Beneficiarios:

Unicamente poderán ser beneficiarias as entidades privadas recoñecidas ou autorizadas como entidades prestadoras de servizos de asesoramento inscritas no Rexistro de entidades con servizos de asesoramento ou xestión de Galicia e que presten servizos a titulares de explotacións agrarias que estean rexistradas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. 

Prazos:

  • Solicitude: 1 mes (ata o 14 de Novembro de 2022)
  • Xustificación: do 1 ó 15 de Outubro de 2023

Período dentro do que deben realizarse os gastos subvencionables: despois da solicitude e ata o 30 de Setembro de 2023.