Reestruturación e reconversión da viña (2023-2027)

Compartir

A reestruturación e reconversión da viña é un dos tipos da Intervención Sectorial Vitivinícola  (ISV) acordada na reforma da Política Agrícola Común (PAC) que debe formar parte dos plans estratéxicos da PAC (PEPAC) para o período 2023-2027, en virtude do Regulamento (UE) 2021/2115.

O conxunto destas novas intervencións inclúese ao nivel estatal no Real decreto 905/2022 que a Consellería do Medio Rural desenvolve ao nivel autonómico, este ano, mediante a Orde do 22 de marzo de 2024, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento MR446A: Sede-e)

En síntese, estas novas axudas son unha continuación do apoio a este sector que se deben manter dados os seus positivos efectos estruturais en Galicia e, a súa vez, priorizar fixando os novos obxectivos estratéxicos, de adaptación ao cambio climático, ser mais respectuosos co medio ambiente e conseguir unha mellor orientación ao mercado, para satisfacer as necesidades peculiares do sector vitivinícola galego.

 

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas viticultoras e futuras viticultoras cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación e que cumpran coa normativa vixente en materia de plantacións de viñedo, para todas as superficies de viñedo da súa explotación e coas disposicións relativas ás declaracións obrigatorias do sector vitivinícola.

As persoas viticultoras cuxas solicitudes de axuda fosen aprobadas en convocatorias anteriores tanto do PASVE 2019-2023 como da actual ISV 2024-2027, segundo corresponda, non poderán acceder á axuda nas dúas convocatorias seguintes, se:

 • Renunciaron á axuda dunha operación solicitada, unha vez aprobada, agás que comunicasen a súa renuncia no prazo de 10 días dende a súa notificación.
 • Non solicitaron o pagamento dunha operación aprobada, unha vez finalizado o prazo para presentar a solicitude de pago dentro do segundo exercicio financeiro posterior ao que se solicitou a axuda.
 • Non executaron unha operación aprobada para a que solicitaron o pagamento.

 

Obxecto
Establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para 2024, en réxime de concorrencia competitiva.

O apoio para esta medida aplicarase ás viñas de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación, cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantacións para calquera das superficies de viña das súas explotacións.

A dita intervención ten como finalidade incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e facelo medioambientalmente mais sustentable.

 

Bases reguladoras
Esta intervención de reestruturación e reconversión das viñas levarase a cabo a través de solicitudes que poderán presentarse de forma colectiva (mínimo de 5 persoas viticultoras) e/ou individuais, sendo prioritarias os colectivos, ademais doutros criterios de prioridade.

A axuda á reestruturación e reconversión de viñedos só poderá concederse para unha o varias das operacións seguintes:

 • Replantación (con ou sen sistema de condución).
 • Reconversión de viñedos por cambios de variedade (sobreenxertado).
 • Mellora de técnicas de xestión de viñedos (cambio de vaso a outro sistema de condución).
 • Replantación de viñedos cando sexa necesario tras o arrinque obrigatorio por motivos sanitarios ou fitosanitarios (por orde da autoridade competente).

As solicitudes poderán conter operacións anuais ou bienais, con ou sen anticipo.

A superficie máxima subvencionable por solicitude será de 10 hectáreas por persoa viticultora e convocatoria.

 

Importe
Estas axudas fináncianse completamente pola UE, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA 100%).

A axuda consistirá nunha compensación pola perda de ingresos (CPI) debida á execución da operación e nunha contribución aos custos incorridos (CCI) na dita operación (CCI+CPI).


Prazo de presentación de solicitudes
Dende o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 26 de abril de 2024.

 

Prazo de execución e xustificación das operacións que se aproben

 1. para as solicitudes con operacións anuais: ata o 31 de xullo de 2025, inclusive.
 2. para as solicitudes con operacións bienais: ata o 31 de xullo de 2026, inclusive.

 

Outros datos

 • se prevén anticipos ata un máximo do 80% da axuda total que poderán concederse no caso de investimentos que requiran pagamentos inmediatos constituíndo unha garantía como mínimo igual ao importe do anticipo.

 

Convocatorias anteriores

Informe de aplicación das axudas de RRViñedo

2023
2022
2021

Prazo de execución e xustificación das operacións aprobadas

 • ata o 31 de maio de 2022 para as solicitudes con operacións anuais.
 • ata o 31 de maio de 2023 para as solicitudes con operacións bianuais.
2020

Prazo de execución e xustificación das operacións que se aproben

 • ata o 31 de maio de 2021 para as solicitudes con operacións anuais.
 • ata o 31 de maio de 2022 para as solicitudes con operacións bianuais.
2019

 Prazo de execución e xustificación das operacións aprobadas

 • ata o 31 de maio de 2020 para as solicitudes con operacións anuais. Debido á crise sanitaria e ao período do estado de alarma establecido, o dito prazo porrogouse ata o 31 de xullo de 2020 (rematado).
 • ata o 31 de maio de 2021 para as solicitudes con operacións bianuais
2018

Prazo de execución e xustificación das operacións aprobadas 

 • ata o 31 de xullo de 2019 para as solicitudes con operacións anuais (finalizado)
 • ata o 31 de xullo de 2020 para as solicitudes con operacións bianuais (finalizado)