Reestruturación e reconversión da viña (2019-2030)

Compartir

A reestruturación e reconversión da viña é unha das medidas acordadas na Política Agrícola Común (PAC), dentro da Organización Común dos Mercados (OCM única), no marco da aplicación do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español, que a Consellería do Medio Rural desenvolve ao nivel autonómico, este ano, mediante a Orde do 26 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2020 (DOG núm. 28, do 11/02/2020).

 

Persoas beneficiarias
As persoas viticultoras inscritas no Rexistro Vitícola de Galicia (RVG) que destinen a súa produción de uva para vinificación e así mesmo as futuras viticultoras.

Non se subvencionarán as novas plantacións de viña nin tampouco a renovación normal das viñas que chegaran ao final do seu ciclo natural, entendida como a replantación dunha mesma parcela de terra coa mesma variedade de uva de vinificación e segundo o mesmo método de cultivo.

 

Obxecto
Regular estas axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia a través de plans (colectivos e individuais) e realizar a súa convocatoria para 2020, en réxime de concorrencia competitiva.

O apoio para esta medida aplicarase ás viñas de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación, cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantacións para calquera das superficies de viña das súas explotacións.

 

Bases reguladoras
Esta medida de reestruturación e reconversión das viñas levarase a cabo a través de plans colectivos (mínimo de 5 persoas viticultoras) e/ou individuais, sendo prioritarios os colectivos, ademais doutros criterios de prioridade.

Poderán subvencionarse unha ou varias das seguintes actuacións:

 • reimplantación de viñas
 • reconversión varietal
 • mellora das técnicas de xestión de viñas

As solicitudes poderán conter operacións anuais e/ou bianuais, con ou sen anticipo.

 

Importe
Estas axudas fináncianse completamente pola UE, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA 100%).

As axudas poderán ser de:

 • compensación pola perda de ingresos derivada da aplicación do plan (1.912,50 €/ha e campaña, no seu caso)
 • custos de reestruturación e reconversión da viña (50% dos gastos das accións subvencionables)


Prazo de presentación de solicitudes
Un mes, a contar dende o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 11 de marzo de 2020, incluido.

 

Prazo de execución e xustificación das operacións que se aproben

 • ata o 31 de maio de 2021 para as solicitudes con operacións anuais.
 • ata o 31 de maio de 2022 para as solicitudes con operacións bianuais.

 

Outros datos

 • se prevén anticipos ata un máximo do 80% da axuda total que poderán concederse no caso de investimentos que requiran pagamentos inmediatos constituído unha garantía como mínimo igual ao importe do anticipo.

 

 

Convocatorias anteriores

2019

 Prazo de execución e xustificación das operacións aprobadas

 • ata o 31 de maio de 2020 para as solicitudes con operacións anuais
 • ata o 31 de maio de 2021 para as solicitudes con operacións bianuais
2018

Prazo de execución e xustificación das operacións aprobadas 

 • ata o 31 de xullo de 2019 para as solicitudes con operacións anuais (finalizado)
 • ata o 31 de xullo de 2020 para as solicitudes con operacións bianuais