Centros de formación

Compartir

Os seis centros de formación agroforestal da Consellería do Medio Rural están en Guísamo, Becerreá, Sergude, Ribadeo, Monforte e Lourizán. A especialización dos centros de formación agraria adáptase ás características da zona, para converterse así en centros de referencia e aproveitar os recursos do lugar.

Directorio de centros formativos

Ofertan unha ampla variedade de cursos entre as ensinanzas regradas e as non regradas, tamén chamadas de formación continua. As primeiras están divididas en ciclos de grao superior e ciclos de grao medio.

A formación continua fundaméntase en cursos eminentemente prácticos, impartidos durante todo o ano e orientados a agricultores e gandeiros, como os cursos de aptitude empresarial agraria, de manipulador de produtos fitosanitarios e de mellora das explotacións e os cursos monográficos ou de especialización que se adaptan ás necesidades do momento.

Estes cursos teñen lugar tanto nos centros de formación agraria como nas OAC (Oficinas Agrarias Comarcais) e poden estar tamén organizados por outras entidades relacionadas co sector.

Oferta de prazas de residencia e de comedor nos Centros de Formación e Experimentación Agroforestal da Consellería do Medio Rural para o curso académico 2018/2019