Formación exixible

Compartir

As accións formativas exixibles son aquelas accións formativas que teñen como obxectivo proporcionar aos profesionais do sector agroforestal e gandeiro certificados, diplomas ou carnés, exixibles polas distintas normativas que regulan as súas actividades, coa finalidade de poder exercelas cando sexa preceptivo contar coa pertinente acreditación de formación específica, así como naqueloutros casos en que sexa requisito necesario para percibir determinadas axudas públicas.

Considérase que son accións formativas exixibles as seguintes:

a) Aptitude empresarial agraria

É a formación requirida para poder percibir a axuda pola súa instalación os/as agricultores/as mozos/ss (18 a 40 anos), que se incorporan como titulares ou cotitulares a unha explotación agraria, segundo ás bases reguladoras das axudas para a modernización dás explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria Contan con varias orientacións produtivas, cada unha con módulos específicos que se suman aos comúns a todas ás orientacións. Estes cursos poden programarse na súa totalidade (8 módulos, con 250 horas) ou ben programarse por módulos individuais de 40 h. de duración como máximo.

Regulados por:

  • Lei 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias. (BOE n.º 159, do 05 de xullo de 1995)
  • Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de capacitación agraria. (DOG n.º 203, do 19 de outubro de 2000).
  • Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (DOG n.º 196,  do 15 de outubro de 2012)
  • Anexo V da Orde do 17 de marzo de 2009 pola que se ditan normas relativas a inscrición no rexistro de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria e sobre o procedemento de homologación dos cursos realizados por estas entidades e a expedición de certificacións e diplomas oficiais por parte da Administración pública. (DOG n.º 60, do 27 de marzo de 2009).
  • Bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporacion de mozos á actividade agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e na súa convocatoria anual.
b) Usuarios de produtos fitosanitarios

A regulación da formación teórico - prácticas dos cursos veñen establecidas no Anexo IV do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece ou marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE n.º 223, sábado, 15 de setembro de 2012), e na Orde conxunta do 14 de abril de 2009, dás Consellerías do Medio Rural e de Sanidade, pola que se regula a formación dás persoas que realizan actividades relacionadas coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia e crea a Comisión Técnica de Produtos Fitosanitarios (DOG n.º 196, do 15 de outubro de 2012)

c) Benestar animal
  • Para explotacións e transportistas que fagan o curso por primeira vez. Regulados no Decreto 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos de formación en materia de benestar animal, establécese o procedemento de autorización das entidades de formación e créase o rexistro destas (DOG n. º 67, do 4 de abril de 2007).
  • O persoal a cargo do coidado de polos destinados a produción de carne que xa fixera este curso no seu dia deberá facer un curso para a actualización do coñecemento da normativa e as técnicas de produción específicas para o sector. Regulados no Real decreto 692/2010, de 20 de maio, polo que se establecen ás normas mínimas para a protección dous polos destinados á produción de carne e modifícase ou Real decreto 1047/1994, de 20 de maio, relativo ás normas mínimas para a protección de becerros (BOE n.º 135, do 3 de xuño de 2010)
d) Produción integrada

Regulados pola Orde do 30 maio de 2005 pola que se desenvolve ou Decreto 68/2004, do 11 de marzo, que regula a produción integrada e a súa indicación nos produtos agrarios (DOG n.º 117, do 20 de xuño de 2005).

e) Formación do persoal de entidades de asesoramento, xestión e substitución

Regulados por:

  • Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan os servizos de asesoramento e de xestión das explotacións agrarias (DOG n.º 243, do 18 de decembro de 2007).
  • Orde do 21 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras dás axudas á utilización dous servizos de asesoramento por persoas titulares de explotacións agrarias, (DOG n.º 252, do 29 de decembro de 2009),  e modificacións posteriores.
  • Orde do 22 de decembro de 2010 pola que se establecen as axudas en concorrencia competitiva para a implantación de servizos de asesoramento, xestión e substitución nas explotacións agrarias cofinanciadas, co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. (DOG n.º 249, do 29 de decembro de 2010), e modificacions posteriores.
f) Formación de tomadores de mostras e controladores de muxido de leite nas explotacións

Exixidos polo Real Decreto 217/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan a identificación e rexistro dos axentes, establecementos e colectores que interveñen no sector lácteo, e o rexistro dos movementos do leite. (BOE n.º. 43, do 19 de febreiro de 2004), e polo Real Decreto 1728/2007, do 21 de decembro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir os operadores do sector lácteo (BOE n.º. 15, do 17 de xaneiro de 2008)

g) Clasificadores de canais de vacún

Exixidos polo Real decreto 225/2008, do 15 de febreiro, polo que se completa a aplicación do modelo comunitario de clasificación dás canais de vacún pesado e regúlase ou rexistro dous prezos de mercado (BOE n.º 56, do 5 marzo de 2008).

h) Seguridade e saúde laboral non sector agroforestal

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece as obrigas marco a cumprir por empresarios e traballadores para previr as lesións profesionais. O novo enfoque da prevención que formula esta lei está baseado na planificación das actividades preventivas, que se deben de formular como consecuencia dunha correcta avaliación de riscos laborais.

Regulados por:
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. (BOE n.º 269, do 10 de novembro de 1995)

i) Formación de directores técnicos e inspectores das estacións de de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación (ITEAF), (persoal responsable da unidade de inspección e persoal técnico, respectivamente)

Os Criterios básicos dos programas de formación do persoal pertencente ás estacións de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación (ITEAF) veñen establecidos no Real Decreto 1702/2011, do 18 de novembro, de inspeccións periódicas dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. (BOE n.º 296, do 9 de decembro de 2011)