Hixiene da produción primaria gandeira

Compartir

Coa finalidade de cumprir coa necesidade de controlar a aplicación das normas da Hixiene na Produción Primaria Gandeira, e co obxectivo principal de incrementar o nivel de seguridade alimentaria e con el a confianza do consumidor final, elabórouse o Programa de control oficial da hixiene nas explotacións gandeiras para a Comunidade Autónoma Galega, coordinado co correspondente Programa Nacional.

O paquete de medidas de hixiene dos alimentos que desde o 1 xaneiro do 2006 aplicouse a toda a Unión Europea tenta consolidar, simplificar e unificar a regulamentación anterior mediante un enfoque baseado no risco. Con este afán, a regulamentación introduce lexislación horizontal na cadea alimentaria “da granxa á mesa” e estende, por primeira vez, requisitos básicos de hixiene alimentaria para o sector da produción primaria. Este programa cumpre coa necesidade de controlar as normas de hixiene na produción primaria gandeira, sempre co obxectivo principal de incrementar o nivel de seguridade alimentaria e con iso a confianza do consumidor final.

A pesar das particularidades propias de cada sector ou tipo de produción, este Programa de control oficial presenta un enfoque xeral para todos eles, como dixemos, baseado no risco potencial que unha actividade determinada ten sobre a seguridade alimentaria. É o método de elección que debe rexer calquera programa de control ao longo da cadea alimentaria. Na produción primaria é básico o seu desenvolvemento, debido ás particularidades propias da mesma e a súa variabilidade segundo especies e tipos produtivos. 

O Programa foi elaborado seguindo as directrices establecidas no Regulamento (CE) nº 882/2004 e completa en primeiro lugar, o panorama xeral do control oficial da produción primaria gandeira, introducindo aqueles aspectos non incluídos noutros programas nacionais da hixiene gandeira aos que obrigan os Regulamentos (CE) nº 852/2004 e 853/2004

Neste programa séguese a filosofía do paquete de medidas lexislativas de hixiene alimentaria, sendo o produtor o primeiro responsable da seguridade das súas producións.

O obxectivo do programa é unificar nun só control todos aqueles aspectos básicos que deben ser tidos en conta á hora de controlar a hixiene dunha explotación gandeira, sen entrar noutros controis que se rexen por normativas específicas. 

Desta forma quedan incluídos no programa todos os aspectos de hixiene da explotación gandeira, xestión básica da sanidade animal, xestión de subprodutos, xestión do uso de medicamentos veterinarios e xestión documental dos rexistros obrigatorios da explotación entre outros.

Por último este programa de control ten vinculacións co Programa de Control Oficial da distribución, prescrición e dispensación dos Medicamentos Veterinarios, co fin de levar a cabo unha rastrexabilidade dos medicamentos dispensados desde as comerciais retallistas, para comprobar o rexistro dos mesmos no Rexistro de Tratamentos na explotación gandeira (RT). Igualmente, neste programa se verifica que determinados procesos de prescrición efectuados por parte do veterinario, son os axeitados. 

Como o alcance deste programa son as granxas, e bor ter en conta que é a producción primaria.

Concepto e límites da produción primaria gandeira:

Explotacións con animais de produción cárnica

A produción ou a cría de animais destinados á produción de alimentos na explotación así como o transporte de animais produtores de carne a un mercado ou un matadoiro, ou o transporte de animais entre as explotacións.

Explotacións de produción láctea

Non se considera produción primaria na produción de leite, o transporte, desde o establecemento de produción primaria (explotación) ata os centros de recollida ou ata un establecemento de transformación do leite, salvo que se atopen no mesmo lugar de produción ou anexos a el.

Explotacións de produción de ovos

A produción, a recollida de ovos, o transporte entre edificios, e o almacenamento dos ovos no lugar de produción.

Explotacións de produción de mel

A apicultura propiamente dita (mesmo no caso de que as colmeas atópense lonxe das instalacións do apicultor), a recollida do mel, o seu centrifugación e o envasado ou embalaxe nas instalacións do apicultor.

Explotacións de produción de caracol

A produción ou a cría de caracol na explotación, a súa reprodución no medio natural e o seu transporte a un establecemento. Tamén se considera produción primaria o envasado e acondicionamento de caracoles vivos dentro das instalacións do produtor.

Explotacións de caza de silvestre

Será produción primaria ata o transporte das pezas de caza ao centro de recollida que se atopa ou non dentro do mesmo lugar de produción.

Obxetivos específicos de control

Para conseguir este obxectivo establécese un control integral sobre todas as actividades da explotación gandeira que se relacionen coas normas básicas de hixiene tanto do animal, a súa alimentación, a súa saúde e a súa contorna, como das súas producións. Os principais aspectos a controlar son os seguintes:

  1. As condicións xerais de hixiene da explotación gandeiras
  2. Requisitos especiais de hixiene na explotación de produción de leite 
  3. A xestión adecuada da alimentación dos animais
  4. A xestión sanitaria global da explotación
  5. O uso racional dos medicamentos veterinarios
  6. A xestión dos subprodutos derivados da actividade gandeira
  7. Os rexistros que deben ser mantidos de forma obrigatoria