Medio Rural

Ano2016

 

 

Proxectos de Equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: IN421G-2016-26

INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA PARA O INGACAL NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

Exp. SU. Ingacal 02/2016

Contratación, “documentalmente simplificada” e tramitación urxente polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada para a subministración, instalación e posta en funcionamento dunha caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

 

 

Proxectos de Equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: IN421G-2016-115

INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA PARA O INGACAL NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN

Exp. SU. Ingacal 03/2016

Contratación, “documentalmente simplificada” e tramitación urxente polo procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada para a subministración, instalación e posta en funcionamento dunha caldeira de pellet para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán (CIFL) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Exp. SU. Ingacal 01/2016

Procedemento negociado sen publicidade, con tramitación ordinaria, da subministración e instalación dunha estrutura modular prefabricada de vestiarios-oficinas para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) nas instalacións da Estación Experimental de Gandería de Montaña do Marco da Curra, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

 

2015

 

CONTRATACIÓN “documentalmente simplificada” polo procedemento negociado sen publicidade, con tramitación ordinaria, da subministración e instalación dunha estrutura modular prefabricada de vestiarios-oficinas para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Exp.: SU- INGACAL 03/2015)

 

CONTRATACIÓN, mediante o procedemento aberto, mediante concurso público do servizo de limpeza das dependencias do Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Exp.: SERV.-INGACAL 01/2015)

 

CONTRATACIÓN documentalmente simplificada, polo procedemento aberto para a subministración e instalación dun sistema de doce comedeiros individualizados de vacas para o Ingacal cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun máximo do 80 % no marco do programa operativo Feder 2007 – 2013 (Exp.:SU-INGACAL 02 /2015).

PROCEDEMENTO ABERTO suxeito a regulación harmonizada subministración e instalación dun espectrómetro de masas de alta resolución e de masa exacta acoplado cun sistema de cromatografía líquida de alta presión polo Ingacal, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun máximo do 80 % no marco do programa operativo Feder 2007-2013. (Exp.: SU-INGACAL 1/2015)

 

Pregos de condicións para alleamento en poxa pública polo Ingacal da partida de madeira de eucalipto procedente do Centro de Investigación Forestal de Lourizán en execución da acción 2014.L004, "Conservación e mellora dos recursos xenéticos de Pinus Radiata de Galicia"-Suspéndese a poxa ata novo anuncio

LEVANTAMENTO DA SUSPENSIÓN

2014

Contratación menor das obras de adaptación á normativa dos ascensores no REA 3499, 3500 e 3501do Centro de Invesltigación Agrarias de Mabegondo

Resolución de adxudicación da contratación (854 Kb)

 

Contratación documentalmente simplificada polo procedemento negociado sen publicidade, con tramitación ordinaria, da subministración de oito microinvernadoiros de multiplicación de semente para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal)

Resolución de adxudicación da contratación. Expediente: Subministración Ingacal 1/ 2014 (1 Mb)

 

Contratación do servizo de limpeza nas dependencias do Lafiga

Anuncio D.O.G. (24/01/2013)         

Fin prazo de presentación de ofertas:  08/02/2013

Prego de cláusulas administrativas particulares (5 Mb)
Carátula - cadro de características (1.3 Mb)
Prescricións técnicas (844 Kb)
Mesa de contratación (345 Kb)
Cadro de persoal (36 Kb)

Apertura sobres B:  ás 12:00 h do 15/02/2013

Lectura puntuacións sobres B e Apertura sobres C: ás 9:30 h do 12/03/13, na Subdirección Xeral de Innovación e Experimentación Agroforestal, Avenida do Camiño Francés, Nº 10, 15703 Santiago de Compostela

Resolución de adxudicación (1.2 Mb)

2013

Contratación do servizo de limpeza nas dependencias do Lafiga

Anuncio D.O.G. (24/01/2013)         

Fin prazo de presentación de ofertas:  08/02/2013

Prego de cláusulas administrativas particulares (5 Mb)
Carátula - cadro de características (1.3 Mb)
Prescricións técnicas (844 Kb)
Mesa de contratación (345 Kb)
Cadro de persoal (36 Kb)

Apertura sobres B:  ás 12:00 h do 15/02/2013

Lectura puntuacións sobres B e Apertura sobres C: ás 9:30 h do 12/03/13, na Subdirección Xeral de Innovación e Experimentación Agroforestal, Avenida do Camiño Francés, Nº 10, 15703 Santiago de Compostela

Resolución de adxudicación (1.2 Mb)

2012

Convenios de colaboración

2011

Resolución de adxudicación do contrato de servizo de limpeza do Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (664 Kb) - 07/10/2011

Contratación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do servizo de limpeza nas dependencias do Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia en Abegondo (INGACAL 01/11 SE)
Data: 16 de febreiro de 2011.
Anuncio DOG: Dog núm. 32 do 16 de febreiro de 2011.

Cláusulas administrativas (15.115 Kb)
Prescricións técnicas (1.823 Kb)
Cadro de características (3.480 Kb)
DOG (45 Kb)
Cadro persoal actual (34 Kb)

(28/03/2011) APERTURA DE OFERTAS sobre B (265 Kb)

(03/05/2011) Resolución (752 Kb)

2010

Contratación polo procedemento negociado sen publicidade dun cromatógrafo de gases. Expediente 01/10 SU do INGACAL.

Adxudicación provisional (388 Kb) (25/10/2010)

Adxudicación definitiva (426 Kb) (17/11/2010)

 

Apertura sobre B expedientes 06/09 SU e 07/09 SU

  • Data: 27/11/2009.
  • Lugar: Dirección xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais.
  • Hora: 13:00 h

2009

 

 Contratación polo procedemento aberto multicriterio para a subministración dun equipo de cromatografía de gases con detector masas/masas para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) núm. exp. 02/09 SU

 Contratación polo procedemento aberto multicriterio para a subministración dun destilador-valorador automático con automostreador para análise de nitróxeno en fertilizantes para o ente público Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) núm exp. 03/09 SU.

 Contratación polo procedemento aberto multicriterio para a subministración dun equipo de electroforese capilar para a secuenciación de análise de fragmentos de ADN para o ente público Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) núm. exp. 04/09 SU.

 Contratación polo procedemento aberto con pluralidade de criterios para a subministración dun analizador multiparametrico de mostos e viños por infravermello medio e ultravioleta visible para o ente público INGACAL núm. exp. 05/09 SU.

 

 Contratación polo procedemento aberto multicriterio para a subministración dun analizador automático de sulfurosos en viños para o ente público Instituto Galego da Calidade Alimentaria INGACAL  núm. expediente  06/09 SU.

 

 Contratación polo procedemento aberto multicriterio para a subministración dun fermentador de laboratorio a centros de investigación da Consellería do Medio Rural e do Mar adscritos ao ente público público Instituto Galego da Calidade Alimentaria INGACAL  núm. expediente  07/09 SU.

Apertura sobres C - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E OFERTA ECONÓMICA E TÉCNICA : Exp. núm. 02/09 SU “Subministración dun cromatógrafo de gases con detector masas-masas”, 03/09 SU “Subministración dun destilador-valorador automático con automostreador para analise de nitróxeno en fertilizantes” e 04/09 SU “Subministración dun equipo de electroforese capilar para secuenciación e análise de fragmentos de ADN.

Realizarase en acto de carácter público o venres 23 de outubro de 2009 ás 13:00 horas nas dependencias da Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais, sita en Rúa Fontiñas, 31 baixo – 15703 Santiago de Compostela.

Apertura sobres B: Exp. núm. 02/09 SU “Subministración dun cromatógrafo de gases con detector masas-masas”, 03/09 SU “Subministración dun destilador-valorador automático con automostreador para analise de nitróxeno en fertilizantes” e 04/09 SU “Subministración dun equipo de electroforese capilar para secuenciación e análise de fragmentos de ADN.

Comunícase que a apertura dos sobres B “Documentación técnica relativa a criterios cuxa cuantificación dependen dun xuízo de valor” realizarase en acto de carácter público o xoves 22 de outubro de 2009 ás 13:00 horas nas dependencias da Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais, sita en Rúa Fontiñas, 31 baixo – 15703 Santiago de Compostela.

 

 

 

 Procedemento negociado sen publicidade para o subministro de tres vehículos para o ente público Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal)

 

 Procedemento negociado sen publicidade, do servizo de desenvolvemento de documentación para os procesos de control e certificación de novos produtos amparados por IXP e DOP.

2008

 

 Negociado sen publicidade para a subministración de dous vehículos.

 

 Subministración dunha colleitadora autopropulsada para avaliación de ensaios experimentais de millo forraxeiro.

 

 Tractor agrícola para centros de investigación da Consellería do Medio Rural e do Mar adscritos ao Ingacal.

 

 Seis vehículos para o Ingacal.


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS