Medio Rural

Ano 2018

 

Contratación dun/dunha titulado/a (técnico/a I) mediante un contrato por obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado “DAIRY FOR FUTURE (D4F)” (Ref. INTERREG ATLANTIC ÁREA EAPA_304/2016)

 

Contratación dun/ha titulado/a superior (técnico I) mediante un contrato de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado "CONECTASOUTO-PLUS" (REF. IN852A 2016/116)

 

Contratación dun/ha técnico/a especialista en caracterización molecular de variedades de castiñeiro mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica y técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia

2017

 

CONTRATACIÓN por obra ou servizo de duración determinada, de 3 postos de persoal titulado superior universitario, no marco do convenio de colaboración entre a Consellaría do Medio Rural, o Instituto Galego de Calidade Agroalimentaria e a Fundación Juana de Vega para a caracterización, recuperación e conservación da biodiversidade xenética vexetal de especies de interese agrario de Galicia.

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "Programa CILVIL UAVs INITIATIVE"

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia.

 

PROCESO SELECTIVO para la contratación de un/ha técnico I mediante la modalidad contractual por obra o servicio de duración determinada con cargo al proyecto de investigación denominado: Tecnologías para la detección rápida y control sectorial del impacto de las micotoxinas en la nutrición animal en Galicia (GALAC). Referencia IN852A 2016/103.

Bases da convocatoria (16/11/2017)

Anuncio DOG

Comisión de selección (21/11/2017)

Acta número 1 (13/12/2017)

Listaxe provisional de admitidos e excluídos (13/12/2017)

Acta número 2 (22/12/2017)

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos (22/12/2017)

Acta número 3 (12/01/2018)

Listaxe provisional de puntuacións (12/01/2018)

Acta número 4 (22/01/2018)

Listaxe definitiva de puntuacións (22/01/2018)

Resolución contratación (25/01/2018)

 

CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicios de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "Plans de xestión de riscos transnacionais para os espazos rurais forestais sensibles aos riscos bióticos e abióticos - PLURIFOR-SOE1/P4/F0112"
 


CONTRATACIÓN dun/ha técnico I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado "WETWINE SOE1/P5/E0300" Proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do patrimonio do sector vitivinícola na zona SUDOE".
 

2016

CONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I, mediante a modalidade contractual por obra ou servizo de duración determinada, para o desenvolvemento do proxecto de investigación denominado: Cara a un sistema de autenticación da orixe do leite de vacún: estudo da relación entre o sistema de alimentación e a presenza de biomarcadores na graxa do leite potencialmente útiles como trazadores da súa procedencia en dietas típicas de Galicia e a Cornixa Cantábrica (referencia RTA2014-00086-C03-03)

2015

CONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun doutor, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica financiados polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria, para o proxecto de bases fenotípicas e moleculares e a súa asociación xenética para o desenvolvemento de material vexetal de mellora utilizado na obtención de híbridos de millo forraxeiro con alto potencial de biomasa nas zonas húmidas de España: RTA2012-00100-00-00.

 

CONTRATACIÓN de persoal polo sistema de concurso e mediante contrato en prácticas dentro do programa de axudas para a promoción de emprego xove e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empleabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e técnica e de Innovación 2013-2016

Indicacións para a presentación das solicitudes e as eventuais alegacións e reclamacións durante todo o proceso:

Co obxecto de axilizar o procedemento e, no caso de presentar a documentación nun rexistro distinto ao do Ingacal ou de remitirse por correo postal (segundo artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro de RXAP e PAC, modificada pola Lei 4/99 de 13 de abril), deberase enviar unha copia escaneada da documentación co selo do rexistro e, de ser o caso, co xustificante de correos ao enderezo electrónico: ingacal@xunta.es

 

CONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun técnico I especialista en identificación molecular de variedades de castiñeiro, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia

 

CONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I, mediante a modalidade contractual de realización do proxecto de investigación EUC2014-C-51730 Vitis Europa-especialización e internacionalización investigadora vitivinícolaCONVOCATORIA do proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico I mediante a modalidade contractual de realización do proxecto de investigación Winetwork-H2020-652601: Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector

 

CONVOCATORIA selectiva para a contratación dun/ha Técnico/a I mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia  2010-2020

2014

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun/ha auxiliar de laboratorio mediante a modalidade de contrato por obra ou servizo determinado para o desenvolvemento do proxecto de investigación denominado " Bases y estrategias de producción de cultivos forrajeros adaptados a las condiciones agroclimáticas de la Cornisa Cantábrica para la producción de leche de vacuno de calidad diferenciada en sistemas sostenibles, integrados en el territorio y orientados a los requerimientos de la nueva PAC” (Ref.: RTA2012-00065-C05-00).

 

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a I, baixo a modalidade contractual de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+I dirixidas á coservación e mellora dos recursos xenéticos forestais (submedida 323.2.3. do Plan marco de conservación e mellora do patrimonio rural 2007-2013)

2013

PROCEDEMENTO MR800C "Solicitude de suspensión de chamamentos" nas listas do INGACAL

Convocatoria proceso selectivo contratación dun/a técnico/a I na especialidade de tecnoloxía dos alimentos para o desenvolvemento do proxecto de investigación:  “Tecnoloxías para a obtención dun novo leite de vaca enriquecido de forma natural en antioxidantes en granxas galegas”; Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Ref. FEADER 2012/02) -

Convocatoria proceso selectivo contratación de dous/dúas técnicos/as I especialistas en produción vexetal para os proxectos: “Potenciación do Banco de recursos fitoxenéticos de millo existente no CIAM-INGACAL” e “Actualización do Banco de Xermoplasma de ecotipos de especies pratense no CIAM-INGACAL” submedida 214.2.4 do PDR - 

Convocatoria proceso selectivo contratación de dous técnicos/as I, para o desenvolvemento das actuacións de investigación, desenvolvemento e innovación dirixidas á conservación dos recursos xenéticos forestais, submedida 323.23 do Plan Marco de conservación e mellora do patrimonio rural 2007/2013 -

Convocatoria proceso selectivo para a contratación dun técnico I mediante contrato de obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado: "Detección de Cryptosporidium e Giarda en augas -superficiais, potables, residuais e rexeneradas- de Galicia. Evaluación do risco en sanidade animal e humana" (Ref. RTA2010-00003-00-00)

 

Convocatoria de proceso selectivo para a contratación temporal de un técnico para o proxecto denominado "WINETech - Comunidade de Innovación e novas tecnoloxías en viticultura e elaboración de viño. WINETech Plus", SOE3/P1/E759 (DOG nº 47, 7 de marzo de 2013)

 

LISTAS DEFINITIVAS BAREMADAS no proceso de actualización e inclusión de novo persoal naquelas categorías profesionais necesarias para o funcionamento do INGACAL (DOG nº 73, 13 de abril de 2011) - 05/04/2013

 

Listas provisionais baremadas no proceso de actualización e inclusión de novo persoal naquelas categorías profesionais necesarias para o funcionamento do INGACAL (DOG nº 73, 13 de abril de 2011)

(Prazo de emenda ata o venres 1 de febreiro, inclusive)

2012

Convocatoria para a contratación dun/ha Analista de Laboratorio mediante contrato de obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación e desenvolvemento tecnolóxico denominado 'Inoculante AC Supersil sobre ensilado de millo'

2011

Bases da convocatoria selectiva que regula a contratación de persoal mediante contrato de duración determinada de interese social para o INGACAL

 

Listas Definitivas Admitidos/Excluídos proceso de inclusión de novo persoal-2011 (DOG nº 73, 13 de abril de 2011)

 

 

 

Listas provisionais Admitidos/Excluídos proceso de inclusión de novo persoal-2011 (DOG nº 73, 13 de abril de 2011)

Prazo ata o 18 de outubro (inclusive)

 

Proceso selectivo de persoal laboral temporal do Ingacal

(06 de maio de 2011) Corrección de erros (521 Kb)

(04 de maio de 2011) Actualización das listas de contratación temporal nas categorías profesionais á data de 22 de marzo de 2011 (pdf (283 Kb)

 

Proceso de actualización e inclusión de novo persoal naquelas categorías profesionais necesarias para o funcionamento do INGACAL

(13 de abril do 2011) Publicación no DOG (145 Kb)

Códigos taxas novas inclusións (33 Kb)

 

2010

2009

Proceso de selección previa de persoal para os programas "Isabel Barreto" e "Lucas Labrada". Orde da Consellería de Economía e Industria do 24 de setembro de 2009, DOG do 25 de setembro de 2009.

 

Convocatoria de once prazas de persoal laboral fixo

Resolución do 23 de novembro de 2009 (83 Kb) pola que se fai pública a listaxe de aspirantes aprobados no proceso selectivo convocado pola Resolución do 23 de decembro de 2008 para a cobertura de once prazas de persoal laboral fixo para este instituto

Aspirantes aprobados: Categorias Investigador/a II e Tecnólogo/a II, todas as especialidades (720 Kb)

Listado co resultado da segunda proba da fase de oposición (545 Kb)

Listaxe definitiva coas puntuacións, valoración de méritos e convocatoria do segundo exercicio (1.373 Kb)

Listado provisional coas puntuacións (76 Kb) na especialidade de viticultura de tecnólogo II

Anulación de dúas preguntas (58 Kb) no test correspondente á Parte específica b.3). Categoría Tecnólogo/a II - Especialidade: Viticultura

Modelo Respostas correctas (11,5 Kb) dos test do primeiro exercicio das probas de Tecnólogos II da especialidade de viticultura realizada o 17/06/2009

Resolución do 3 de xuño de 2009 (43,1 Kb) pola que se emprazan as persoas interesadas no recurso contencioso-administrativo 130/2009, interposto polo Colexio Oficial de Veterinarios da Coruña.

(26/06/2009) Listaxe provisional (84 Kb) coa puntuación do primeiro exercicio e a valoración de méritos dos aspirantes que o superaron. Técnologo/a II. Especialidades de:

  • Sistemas de produción e utilización de cultivos COP, pastos e forraxes
  • Producións animais en sistemas de pastoreo en terreos de monte/silvopascicultura
  • Enoloxía.

(02/06/2009) Resolución do 22 de maio de 2009, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da categoría Tecnólogo/a  II, especialidade Viticultura, e se anuncia o lugar e data do primeiro exercicio da fase de oposición.

Resolución (406 Kb)

 Modelo Respostas correctas (63 Kb) dos test  1ª proba Tecnólogos realizada o 27/05/2009:

  • Parte común a todas as especialidades.
  • Especialidade: Sistemas de produción e utilización de cultivos COP, pastos e forraxes.
  • Especialidade: Producións animais en sistemas de pastoreo en terreos de monte/silvopascicultura.
  • Especialidade: Enoloxía

(17 de abril de 2009) Resolución do 17 de abril sobre a categoría tecnólogo/a II, especialidade viticultura. 

Resolución (1.324 Kb)

(23 de marzo de 2009) Resolución do 18 de marzo de 2009 pola que se fai pública a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as na convocatoria de 11 prazas de persoal laboral fixo, pola quenda de acceso libre, para o ente público Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) e se anuncia o lugar e datas do primeiro exercicio da fase de oposición.

Resolución (1.646 Kb)

Listaxe provisional coa puntuación do primeiro exercicio e a valoración de méritos dos aspirantes que superaron a proba de Investigador/a II (77 Kb)

Normas e acordos da comisión de selección (568 Kb)

(19 de febreiro de 2009) Resolución do 12 de febreiro de 2009 pola que se modifica a do 23 de decembro de 2008 pola que se anuncia a convocatoria de once prazas de persoal laboral fixo, pola quenda de acceso libre, para o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) e se abre un novo prazo de presentación de solicitudes.

(17 de febreiro de 2009) Listaxe provisional de admitidos e excluídos e composición da comisión de selección.

(24 de decembro de 2008) Resolución do 23 de decembro de 2008 pola que se anuncia a convocatoria de once prazas de persoal laboral fixo, pola quenda de acceso libre, para o Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal).

Selección previa de persoal para participar nas convocatorias de contratos de formación en I+D dos programas "Isabel Barreto" e "Lucas Labrada" para centros de investigación da Consellería do Medio Rural e do Mar adscritos ao Ingacal - Ano 2008

Bases da convocatoria (159 Kb)

 

Listaxes por categorías profesionais para a contratación de persoal laboral temporal no Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal).

(12 de agosto de 2010) Actualización das listas de contratación temporal na categoría de auxiliar administrativo (1 Mb)

(17 de marzo de 2009) Listaxes definitivas baremadas de admitidos/as por ámbitos nas categorias profesionais:

(05 de febreiro de 2009) Listaxes provisionais baremadas de admitidos/as por ámbitos nas categorias profesionais:

(15 de Decembro de 2008) Listaxes definitivas baremadas de admitidos/as por ámbitos nas categorías profesionais:

(27 de novembro de 2008) Listaxe definitiva baremada de admitidos/as por ámbitos na categoría profesional de administrativos/as.

(21 de novembro de 2008) Listaxes provisionais baremadas de admitidos/as por ámbitos nas categorías profesionais:

Listaxe provisional baremada de admitidos/as por ámbitos na categoría profesional de Administrativos/as (102 Kb). (5 de novembro de 2008).

Modificación das listaxes definitivas (45 Kb). (5 de novembro de 2008).

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos na convocatoria(407 KB)

Listaxe provisional de admitidos e excluídos na convocatoria (514 Kb)

Modificación das bases (71 Kb)

Bases da convocatoria (117 Kb)

 

Proceso selectivo de persoal laboral fixo do Ingacal

Proposta definitiva dos aspirantes aprobados (94 Kb)

Resultados definitivos terceiro exercicio Xefe de Departamento (73 Kb)

Resultados terceiro exercicio Xefe de Departamento (151 Kb).

Listaxe definitiva dos aspirantes que superaron a primeira proba do proceso selectivo (221 Kb)

Puntuacións e méritos (72 Kb)

Resolución (169 Kb)

Modelos respostas primeira proba (41 Kb)

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos (1.461 Kb)

Nomeamento da comisión de selección (162 Kb)

Listaxe provisional de admitidos e excluídos (179 Kb)

Bases da convocatoria (138 Kb)

Prema para descargar a instancia segundo o procesador de textos que utilice

odt, 56 Kb

doc, 86 Kb


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS