Medio Rural
Inicio >> Anuncios >> Avisos >> Finalizados >> Alimentación >> Aviso
  • Aviso finalizado

Decisión favorable para que a denominación Botelo de Galicia sexa rexistrada como indicación xeográfica protexida
[12/02/2009]

Orde do 6 de febreiro de 2009 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da indicación xeográfica protexida Botelo de Galicia e se publica o seu prego de condicións.

Adóptase decisión favorable para que a denominación Botelo de Galicia sexa rexistrada como indicación xeográfica protexida e publícase o prego de condicións que debe cumprir o produto por ela amparado.

Esta resolución esgota a vía administrativa e fronte a ela os interesados poden interpor con carácter potestativo recurso de reposición perante o titular da Consellería do Medio Rural no prazo dun mes, segundo dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou interpor recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, computados ambos os prazos desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.


Máis información
arquivodf_botelo_galicia.pdf (81 Kb)


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS