Información pública de AIA

Compartir

A participación pública é un elemento fundamental na avaliación ambiental, dando oportunidade aos cidadáns para que contribúan na elaboración de proxectos que poidan afectar o ambiente e na decisión da súa viabilidade.

  • As administracións públicas afectadas, o público interesado e o público en xeral poden formular as observacións e suxestións de carácter ambiental (con contido técnico e razoado) que estimen oportunas para determinar as achegas á avaliación dun proxecto sometido ao procedemento ordinario de AIA en período de información pública mediante anuncio no DOG, dentro do prazo de 30 días establecido segundo o texto consolidado da Lei 21/2013. (IP AIA ordinaria)
  • As observacións e suxestións de carácter ambiental, formularanse por medios electrónicos a través do formulario normalizado PR004A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. E deberán ser dirixidas á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural.
  • Deberá identificarse quen formula as observacións ou suxestións (nome da unidade administrativa, colectivo, etc,.. ou nome e apelidos da persoa física ou xurídica), facilitando tamén os datos de contacto (teléfono mobil e correo electrónico).

Para poder consultar os proxectos que teñen aberto o prazo de participación pública,  os cales aparecerán no período de 30 días dende a publicación do anuncio no DOG.

 

18/07/2022 - Proxecto de ampliación dunha explotación de porcino de ceba de 2.495 cabezas en Pidre-O Sixto (Dozón), provincia de Pontevedra, con clave: MR2022/004 e data de publicación DOG 19/07/2022