Préstamo circulante

Compartir

O instrumento financeiro de xestión centralizada (IFXC) é un mecanismo de apoio financeiro, complementario ás subvencións, que ten por obxectivo promover un acceso máis fácil ao crédito a mozos, agricultores, gandeiros, selvicultores, industrias agroalimentarias, etc. O IFXC permite apoiar investimentos viables ligados ao medio rural en mellores condicións de financiamento.

A súa creación recóllese no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020, aprobado pola Comisión Europea en 2015. É unha nova ferramenta impulsada e coordinada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en colaboración directa coas comunidades autónomas, que achegan fondos dos Programas de Desenvolvemento Rural para facilitar investimentos no seu territorio, no marco das medidas e beneficiarios dos seus respectivos Programas.

Galicia foi a terceira comunidade en adherirse ao Instrumento Financeiro de Xestión Centralizada. Asinou o Acordo de Financiamento co MAPA e SAECA o 3 de decembro de 2020.

En cumprimento do artigo 3 da Orde do 23 de xuño de 2022, pola que se regula ou procedemento para ou recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino garantidos polo instrumento financeiro de xestión centralizada non marco do programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e con subsidiación dous tipos de xuro por parte dá Consellería do medio Rural (código de procedemento MR553D) as entidades financeiras que asinaron un convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural para instrumentar os préstamos indicados nesta orde son: