Poxas

Compartir

O alleamento dos aproveitamentos forestais pódese realizar por poxa como regra xeral, polo procedemento negociado en circunstancias especiais, ou ben por alleamento directo para os de menor contía. Está regulado no Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se rixen os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes galegos.

A Orde do 8 de setembro de 1998 pola que se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de xullo, ten por obxecto detallar os requisitos do procedemento xeral de poxa pública para a aplicación do devandito Decreto sen prexuízo do carácter supletorio da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público no non previsto expresamente na normativa autonómica por tratarse dun contrato administrativo especial. Determina tamén a composición das mesas de contratación que se constitúen nas delegacións provinciais.

Máis tarde publicouse a  Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se desenvolve a tramitación electrónica dos alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia regulados polo Decreto 244/1998, do 24 de xullo (código de procedemento MR612A), pola que se regula a tramitación electrónica para o alleamento dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Administración Forestal.

A estes efectos, aqueles persoas interesadas en participar nos alleamentos forestais destes montes deberano facer a través do procedemento “MR612A - Procedemento de alleamento de aproveitamento madeireiro” situado na Sede electrónica da Xunta de Galicia.

Manual de usuario CORPU SobreE

Asemade, para facilitar a presentación das ofertas nos procedementos de poxas públicas a Consellería dispón do visor cartográfico creado ao efecto:

2024

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 08 de xaneiro de 2024)

2023

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro de 2023)

Vídeo da poxa.

Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 25 de maio de 2023)

Vídeo da poxa.

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 5 de maio de 2023)

Vídeo da poxa.

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 1 de marzo de 2023)

Vídeo da poxa.

2022

Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 7 de abril de 2022)

Vídeo da poxa.

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 18 de Agosto de 2022)

Vídeo da poxa.

2021

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 13 de decembro de 2021)

Vídeo da poxa.

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 22 de outubro de 2021)

Vídeo da poxa.

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo de 2021)

Vídeo da poxa.

Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 21 de abril de 2021)

Vídeo da poxa.

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 07 de xaneiro de 2021)

Vídeo da poxa.

2020

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 02 de decembro de 2020)

Vídeo da poxa.

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 27 de novembro de 2020)

Vídeo da celebración da apertura do sobre B. Ofertas económicas.

Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 11 de agosto de 2020)

Vídeo celebración apertura sobre B. Ofertas económicas

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 27 de xullo de 2020)

Vídeo celebración apertura sobre B. Ofertas económicas

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de xaneiro de 2020)

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de xaneiro de 2020)

2019

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 22 de agosto de 2019)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 19 de agosto de 2019)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 1 de febreiro de 2019)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 14 de xaneiro de 2019)

2018

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 4 de maio de 2018)
Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 5 de marzo de 2018)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 19 de febreiro de 2018)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 5 de xaneiro de 2018)

2017

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de decembro de 2017)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 28 de decembro de 2017)
Lugo  (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 9 de outubro de 2017)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 7 de setembro de 2017)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 20 de abril de 2017)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 3 de febreiro de 2017)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 1 de xaneiro de 2017)

2016

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 8 de novembro de 2016)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 23 de setembro de 2016)
Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 9 de setembro de 2016)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 22 de xullo de 2016)