PDR 2014-2020

Compartir

Pdr2014-2020O programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia foi adoptado oficialmente pola Comisión Europea o 18 de novembro de 2015, e nel preséntanse as prioridades de Galicia no que respecta á utilización dos 1.186,4 millóns EUR de fondos públicos dispoñibles para o  septenio 2014-2020 (889,8 millóns EUR con cargo ao orzamento da UE, 296,6 millóns EUR de cofinanciación nacional).
 
Restaurar, preservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura considérase unha prioridade principal, cun 10,9 % de terra agrícola obxecto de contratos de xestión para mellorar a xestión dos solos e/o previr a erosión dos mesmos. Co fin de mellorar a competitividade do sector agrícola, case 4.000 agricultores obterán axuda para reestruturar e modernizar as súas explotacións e 2.200 agricultores mozos obterán axuda para poñer en marcha as súas empresas.

Aproximadamente  8.600 explotacións obterán financiamento para participar en réximes de calidade, mercados locais e cadeas de distribución curtas. Este programa financiará a formación de case 50.000 participantes e 815 proxectos de cooperación recibirán apoio. Máis da metade da poboación rural estará cuberta por algunha estratexia de desenvolvemento local de LEADER, que se espera creen uns 600 postos de traballo.
 
A axuda ao desenvolvemento rural, que constitúe o segundo soporte da política agrícola común, proporciona aos Estados membros unha dotación financeira da UE cuxa xestión realízase, a escala nacional ou rexional, ao amparo de programas plurianuais cofinanciados. En total, están previstos 118 programas nos 28 Estados membros. O novo Regulamento de desenvolvemento rural  para o período 2014-2020 aborda seis prioridades económicas, medioambientais e sociais, e os programas fixan claramente os obxectivos que se desexa acadar. Ademais, co fin de coordinar  mellor  as  actuacións e maximizar as sinerxías cos demais Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos ESI), celebrouse con cada Estado membro un Acordo de asociación que plasma a súa estratexia global de inversión estrutural financiada pola UE.

 

1. Situación e desafíos crave

En España, o desenvolvemento  rural execútase a través de dezaoito PDRs diferentes (un a escala nacional e dezasete, a escala autonómica).
 
Galicia abarca  unha superficie  de 29 574 km², dos cales máis do 97,8 % é rural. Nesta Comunidade Autónoma viven 2,7 millóns de persoas cun despoboamento e un envellecemento progresivo da poboación nas zoas rurais.
 
A superficie forraxeira en Galicia supón o 28,1 % do total existente en España, o que demostra a importancia do sector gandeiro nesta comunidade. O sector gandeiro céntrase principalmente no vacún, con especial atención á produción leiteira. O tamaño medio das explotacións é de 8.2 has, máis do 63% das explotacións teñen menos de 5 hectáreas e só o 10% supera as 20 ha.

A industria alimentaria caracterízase polo pequeno tamaño das empresas, que condiciona habitualmente a súa competitividade, e unha dedicación prioritaria a produtos de primeira transformación e baixo valor engadido.
 
Os principais desafíos son o fomento da competitividade da agricultura galega a través da modernización da agricultura e a silvicultura, a instalación de agricultores mozos en explotacións orientadas ao  mercado con capacidade  para a diversificación económica e a xestión das terras.
 
Ademais, é necesario conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, mediante o fomento da xestión sustentable dos recursos naturais e a loita contra o cambio climático.
 
No que incumbe á economía rural no seu conxunto, é necesario mellorar a calidade de vida da poboación rural mediante a mellora da prestación de servizos básicos que axuden a manter ás persoas nas zonas rurais, a creación de postos de traballo e a redución do risco de pobreza.

2. Como abordará o PDR de Galicia estes desafíos?

Para facer fronte a estes desafíos, o PDR de Galicia financiará medidas no ámbito de todas  as  prioridades de desenvolvemento rural,  facendo  especial  fincapé  na xestión sustentable dos bosques, na restauración, preservación e mellora dos ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura, na xestión sustentable dos bosques, na mellora da viabilidade das explotacións agrícolas, na competitividade de todos os tipos de agricultura e na promoción das tecnoloxías agrícolas innovadoras. A continuación, explícase brevemente o obxectivo de cada prioridade

Fomentar a transferencia de coñecementos e a innovación na agricultura, a silvicultura e as zonas rurais
Esta prioridade transversal abordarase principalmente a través de medidas de apoio á formación: darase formación a máis de 50.000 participantes. Tamén recibirán financiamento 815 proxectos de cooperación.

Mellorar a competitividade da agricultura e promover a silvicultura sostible
Os investimentos en explotacións agrícolas subvencionadas no marco desta prioridade terán como obxectivo a  modernización e  reestruturación dun bo número de explotacións galegas (4.000 agricultores), mentres que  2.200 agricultores recibirán axudas para que os agricultores mozos poñan en marcha as súas empresas.

Fomentar a organización da cadea alimentaria, incluíndo a transformación e a comercialización dos produtos agrícolas, o benestar animal e a xestión de riscos no sector agrícola
En virtude desta prioridade, o 10,6 % das explotacións (8.632 agricultores) recibirán axudas para participar en réximes de calidade, mercados locais e circuítos de distribución curtos, e agrupacións/organizacións de produtores.
 
Restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura
A maioría dos fondos no marco desta prioridade utilizarase para as operacións agroambientais, así como para  apoiar  os  investimentos  relacionados  co medio ambiente, o  3,01 %  da  superficie agrícola estará baixo contratos para a xestión da biodiversidade, o 10,87 % para a xestión hídrica e a xestión do solo.

Eficiencia dos recursos e clima
Esta prioridade,  centrarase principalmente nos investimentos en pequenas infraestruturas, entre elas os investimentos en enerxías renovables e en aforro enerxético. Case 14.500 ha de terras de cultivo e forestais estarán suxeitas a contratos que contribúan a fomentar a conservación e captura de carbono nos sectores agrícola e forestal.

Inclusión social e desenvolvemento local nas zonas rurais
No marco desta prioridade, prestarase apoio aos grupos de acción local de Leader e as súas estratexias de desenvolvemento local. Estas estratexias abarcarán os pequenos investimentos dirixidos á diversificación das actividades non agrícolas nas zonas rurais, así como ao reforzo dos servizos básicos e as infraestruturas colectivas de pequena escala. Prestarase unha atención especial á mellora das condicións de vida da poboación rural mediante a creación de 592 novos empregos e de novas oportunidades empresariais. As estratexias de desenvolvemento local beneficiarán  ao 56 % da poboación rural de Galicia.