Programa vixilancia sanitaria da fauna silvestre

Compartir

Desde o ano 2008, Galicia está levando a cabo un sistema de vixilancia  sanitaria activa e pasiva da fauna silvestre, respecto ás enfermidades sometidas a programas de vixilancia ou control oficial. O papel de sentinela da fauna permite coñecer ata onde puideron chegar as infeccións dos animais de abasto e determinar, se fose o caso, a necesidade de intervención. As especies silvestres obxecto de mostraxe son as cinexéticas, pola súa abundancia, accesibilidade e proximidade filoxenética aos animais de produción. En concreto, a especie diana da mostraxe é o xabaril, e indirectamente os cérvidos e carnívoros silvestres.

Nesta liña, en Galicia lévase a cabo unha mostraxe aleatoria por todo o territorio e unha mostraxe dirixida naquelas zonas onde se detectaron enfermidades de especial interese sanitario no gando en extensivo. Cerca dun centenar de tecores colaboran co Servizo de Sanidade Animal nesa mostraxe cada ano, durante a temporada de caza.

Na última década, Galicia conta con máis de 3.000 xabarís mostrexados por todo o territorio, o que achegou información valiosa sobre o estado sanitario desta especie, que afortunadamente (e a diferencia con outras rexións do país) discorre en paralelo respecto ao estado sanitario do gando e, por tanto, é moi favorable. 

Actualmente, existe un Programa nacional de vixilancia sanitaria da fauna silvestre e un Plan de actuación sobre a tuberculose en especies silvestres (PATUBES) que obriga a que anualmente se mostrexen un mínimo de 600 xabarís en Galicia, para coñecer a súa condición respecto á tuberculose, brucelose, peste porcina africana, peste porcina clásica ou enfermidade de Aujeszky, entre outras.

As conclusións ata agora extraídas indican que o xabaril é un estupendo sentinela do estado sanitario do gando e que en Galicia ten, ata o momento, unha boa situación sanitaria nesta especie silvestre. Tamén é moi importante indicar que o corzo non se ve afectado nin inflúe na aparición das enfermidades obxecto de programa oficial no gando bovino, ovino ou cabrún.

Ademais, como se indica nos programas correspondentes, en Galicia este programa está coordinado cos programas específicos fronte determinadas enfermidades, nos que a fauna silvestre, tanto de mamíferos como de aves, xogan un papel importante na epidemioloxía destas patoloxías. Entre estas podemos destacar a influenza aviaria, Febre do Nilo Occidental, Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica, Enfermidade de Aujeszky, triquinelose, hidatidose ou rabia entre outras.

Para levar a cabo as actuacións de vixilancia activa e pasiva na fauna silvestre a Consellería do Medio Rural está coordinada coas unidades competentes en materia cinexética e de biodiversidade da Consellería do Medio Ambiente Territorio e Vivenda e contan tamén coa participación das entidades cinexéticas galegas.
 

Guía de vixilancia sanitaria fauna silvestre