Plan Forestal de Galicia (PFG)

Compartir

O Plan Forestal de Galicia (PFG) do ano 1992 foi un documento básico que estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter una coherencia nas intervención no monte e nos sectores derivados. En especial, o plan sinalaba as liñas de acción da Administración da Comunidade Autónoma neste ámbito e as de participación dos axentes sociais involucrados.

Os obxectivos que establecía este plan poderíanse resumir do seguinte xeito:

 • Dotarnos dunha rede de espazos sensibles que satisfixera as demandas de conservación e recuperación do patrimonio natural e dos bosques autóctonos mediante o incremento do patrimonio forestal público.
 • Conseguir unha cultura forestal na sociedade galega acorde coa importancia estratéxica do monte e do sector forestal, baseada a un tempo en fundamentos científicos e profesionais.
 • Fomentar unha silvicultura profesionalizada como base indispensable para o aproveitamento integral dos recursos forestais e asegurar a súa renovación.
 • Ter en conta a necesaria transformación e mellora das estruturas produtivas, co fin de que a dispersión e pequena dimensión actual das parcelas e das explotación, así como o alto número de propietarios e carencia de infraestruturas básicas non impida unha produción estable e competitiva dos montes.
 • Incrementar a produción e calidade das madeiras pola dobre vía: ampliando as superficies arboradas, principalmente en terras ocupadas polo mato pero tendo en conta as necesidades de expansión das producións agrogandeiras, e doutra banda mellorando as calidades das masas arboradas a través da ordenación forestal e tratamentos silvícolas.
 • Producir madeira de calidade nos montes de xestión pública nos que predomine a función económica.
 • Promover un tecido de empresas e industrias forestais que elaboren todos os produtos do monte, compitan nos mercados internacionais e acheguen o maior valor engadido aos nosos recursos.
 • Integrar aos diferentes axentes do sector forestal mediante o apoio ás súas organizacións profesionais.
 • Establecer unha Administración forestal con servizos comarcalizados de xestión e con competencias acordes coa nova dimensión do sector.
 • Desenvolver un sistema de formación e de ensinanzas forestais que satisfaga as demandas de especialistas dos diferentes ámbitos forestais, establecendo os niveis medio e superior de ensino das diversas especialidades.
 • Fortalecer e complementar o sistema de investigación forestal de Galicia como elemento clave do desenvolvemento do sector, desenvolvendo programas de investigación e transferencia tecnolóxica.

Máis información no documento de síntese

Tras máis de 20 anos, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia desenvolveu nos seus artigos 72 e 73 as pautas para a elaboración ou revisión dun novo Plan Forestal de Galicia.

O Consello Forestal de Galicia acordou no ano 2014 crear un grupo de traballo. Este grupo nacía para dar resposta á demanda da sociedade galega a fin de que se acordase o modelo de monte que se desexa para Galicia no futuro e dito modelo servise de guía na elaboración da revisión do Plan Forestal de Galicia.

A metodoloxía empregada tivo como principal obxecto establecer as ditas directrices de revisión a través dun proceso participativo, cun enfoque integrado de monte e de forma consensuada por todos os axentes relacionados con el. Debían ser eles os que finalmente presentasen ao Consello Forestal de Galicia as directrices elaboradas, para servir de guía á Xunta de Galicia na redacción da revisión do Plan Forestal para Galicia.

En decembro de 2015 o grupo de traballo finalizaba o seu traballo e:

 • Aprobaba o texto das Directrices por consenso coa abstención do representante de Amigos da terra e concluíndose que este documento debe considerarse como o resultado do labor do grupo de traballo no seu conxunto.
 • Acordaba unha serie de recomendacións á Xunta de Galicia para a redacción da revisión do Plan.
 • Finalmente, na súa última xuntanza, aceptábase a proposta de que a documentación elaborada no grupo de traballo (composición do grupo de traballo, normas de funcionamento do grupo, documento de directrices, recomendacións á Xunta de Galicia para ter en conta na redacción do Plan, as actas de traballo, informes-resumo da contestación dos bloques das enquisas dadas polos compoñentes do grupo de traballo..) se fixera pública en formato aberto e totalmente dispoñible para calquera cidadán, a fin de dotar o traballo e resultados do grupo da máxima transparencia e difusión.

En cumprimento do dito acordo, preséntase a seguinte documentación:

De xeito paralelo, en novembro do ano 2017 creábase, en sede parlamentaria, a Comisión especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, que en xullo do ano 2018 aprobaba un Ditame onde incorporaba medidas concretas.

No enlace pódense consultar todos os trámites deste expediente: http://www.parlamentodegalicia.gal/Expedientes/10/SCNP-000008

No enlace pódese consultar o Ditame da Comisión especial:
http://www.parlamentodegalicia.gal/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100346.pdf

Tras a incorporación das:

 • Directrices emitidas polo GT do Consello Forestal de Galicia.
 • As recomendacións establecidas no Ditame da Comisión especial parlamentaria.
 • E as alegacións e modificacións derivadas do procedemento de información pública e de avaliación ambiental estratéxica que corresponderon a este texto da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

Formulouse finalmente o documento dispositivo que se presentou ante o Parlamento de Galicia o 28 de xaneiro do ano 2021 (XI lexislatura. BOP Número 84).

No enlace pódese consultar o documento presentado no Parlamento de Galicia da 1ª revisión do Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Cara á neutralidade carbónica”:
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110084_1.pdf

Logo da súa presentación e debate, o 5 de febreiro de 2021, no seo da Comisión nº7 Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comsiion-2021-02-05--1 o Parlamento de Galicia aprobou no seu pleno do 24 de febreiro 2021 as seguintes propostas:

Aprobación das propostas.