Fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo

Compartir

Procedemento: MR351A

Fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia financiadas co Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

Estas axudas proceden do Fondo/programa operativo: instrumento de recuperación da Unión Europea ( EURI) no marco do PDR 2014_2020 do seguinte xeito:

Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Encaixe estrutural no plan: 

Eixe: Submedida 4.18 Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

Prioridade/prioridade de investimento:
Esta submedida contribúe directamente ás áreas focais:

 • 2A (mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa restructuración e modernización, en particular con obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola);
 • e 5D (reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura).

Finalidade:

 1. Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo.
 2. Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e equipamentos.
 3. Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Beneficiarios:

 • Cooperativas agrarias con sección/servizo de maquinaria.
 • Cooperativas de utilización de maquinaria en común (CUMA).
 • Cooperativas de explotación comunitaria da terra de 5 ou menos anos de antigüidade.
 • SAT procedente de fusión de polo menos dúas explotacións, nos últimos 5 anos naturais.
Convocatoria 2023 (DOG Num 141 do 26 de xullo de 2023)

ORDE do 11 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR351A).

Prazos:

 • Solicitude: 1 mes (ata o 28 de agosto 2023)
 • Modificación da solicitude: ata o 30 de xullo de 2024 (2 meses antes de que remate o prazo de execución)
 • Solicitude de ampliación de prazo de xustificación: 1 mes antes de que acabe o prazo de execución (ata o 30 de agosto)
 • Prazo de Execución: ata o 30 de setembro de 2024, inclusive
 • Solicitude de anticipo: 1 mes dende a notificación de concesión da axuda. O anticipo aboarase coa condición de que a persoa beneficiaria constitúa unha garantía por un importe do 100 % das cantidades anticipadas. 
  Para os anticipos concedidos, as persoas beneficiarias deberán comunicar unha declaración dos gastos que xustifique o uso dos anticipos.

Período durante o que deben destinar os bens ao fins concreto, 5 anos desde o pagamento da axuda.

Convocatoria 2022 ( DOG Num 164 do 30 de agosto de 2022)

ORDE do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR351A).

Prazos:

 • Solicitude: 1 mes (ata o 30 de setembro 2022)
 • Modificación de solicitude: ata o 30 de Xullo de 2023
 • Xustificación: ata o 30 de setembro de 2023

Período durante o que deben destinar os bens ao fins concreto, 5 anos desde o pagamento da axuda.